Det verkar som att du använder Internet Explorer.

Tyvärr har Internet Explorer inte fått några riktiga uppdateringar sedan 2015, då Microsoft introducerade sin nya webbläsare Edge. Som ett resultat har inte Explorer stöd för moderna webbtekniker, vilket resulterar i att moderna webbsidor (som denna) inte visas ordentligt.

Länkarna nedan hjälper dig installera en ny webbläsare, ifall du inte redan har en.

It seems like you are using Internet Explorer.

Unfortunately, Internet Explorer has not received any real attention since 2015, when Microsoft introduced their new web browser Edge. As a result, Internet Explorer does not support modern web technologies, which means that modern websites (such as this one) will not display as intended.

The links below will help you install a new web browser, if you do not already have one installed.

Google Chrome
Mozilla Firefox
Opera
August 1, 2017 8:00 AM
1
August
2017
8:00

Sdiptech AB (publ): Preliminärt utfall för det andra kvartalet väsentligt avvikande från föregående år samt tidigarelagt rapportdatum

Pressmeddelande
1 augusti 2017, 08:00

Preliminärt utfall för det andra kvartalet väsentligt avvikande från föregående år samt tidigarelagt rapportdatum


Preliminärt utfall för det andra kvartalet

Utifrån preliminära siffror för det andra kvartalet 2017 förväntar sig Sdiptech att redovisa intäkter om cirka 245 MSEK (196,2) och ett rörelseresultat (EBITA) om cirka 16 MSEK (25,1).

Resultatavvikelsen och avvikelsen på rörelsemarginalen jämfört med samma period föregående år är huvudsakligen hänförligt till två av gruppens dotterbolag. Castella Entreprenad uppvisar en lägre marginal än 2016 på grund av projektmix och Metus uppvisar en väsentligt högre personalkostnad på grund av kapacitetsuppbyggnad. Därutöver förklaras avvikelserna av en uppbyggnad av centrala kostnader i syfte att skapa förutsättningar för fortsatt stark tillväxt såväl organiskt som genom förvärv.

Generellt sett är orderläget för koncernens bolag på en god nivå inför det andra halvåret 2017.


Castella Entreprenad - stomkomplettering

Castellas projektportfölj har en naturligt varierande lönsamhet och resultatet har därmed historiskt sett uppvisat fluktuationer. Rörelsemarginalen för det andra kvartalet 2017 är på grund av den aktuella projektmixen väsentligt lägre än för motsvarande period föregående år. Bolagets bedömning baserat på orderboken är att resultatet för helåret är i linje med eller något bättre än föregående år.


Metus - global hissinstallation

Metus har aktivt arbetat med att utöka antalet anställda hissmontörer och bland annat öppnade bolaget i slutet av 2016 en intern skola för att utbilda egna hissmontörer. Antal anställda har därmed under 2017 kunnat ökas, med högre personalkostnader som följd. Dessa rekryteringar bör ge ett positivt bidrag till resultatet under framförallt det fjärde kvartalet. Totalt sett är bolagets bedömning att resultatet för helåret är oförändrat mot föregående år.


Centrala kostnader - investering för tillväxt

Under andra kvartalet har Sdiptech investerat i viktiga centrala funktioner vilket medfört ökade kostnader jämfört med motsvarande period föregående år. Nya kostnader har tagits under kvartalet för att bygga upp det internationella förvärvsarbetet. Vidare har rekrytering av verksamhetschef för Nischade Produkter & Tjänster och koncerncontroller genomförts under kvartalet. Slutligen har engångskostnader för noteringen av Sdiptechs stamaktie tagits.


Run-rate övergår i RTM-Runrate för att ge en mer aktuell återspegling av utvecklingen

Sdiptechs RTM-Runrate uppgår per dagens datum till 1.075 MSEK för Intäkter och 141 MSEK för EBITA. Bolaget övergår till RTM-Runrate i syfte att ge en mer aktuell återspegling av utvecklingen. RTM-Runrate per dagens datum inkluderar således det preliminära utfallet för det andra kvartalet.

Syftet med RTM-Runrate är att direkt kunna inkludera kvartalsvisa resultat så snart de offentliggörs och därmed ge en mer aktuell bild av koncernens utveckling. För de bolag som varit del av koncernen under längre än ett år inkluderas nu Rullande tolv månader (RTM) vid beräkning av RTM-Runrate - för det tidigare nyckeltalet Run-rate utgick beräkningen från koncernens senaste årsbokslut pro forma.

För de bolag som varit del av koncernen under mindre än ett år kommer respektive bolags senaste årsbokslut att användas. Positiv eller negativ effekt från förändring av villkorade köpeskillingar exkluderas.


Tidigarelagt rapportdatum

Publiceringsdatum för delårsrapporten för årets andra kvartal tidigareläggs till onsdag den 16 augusti.


Sdiptech AB:s stamaktie av serie B handlas under kortnamn SDIP B med ISIN-kod SE0003756758.
Sdiptech AB:s preferensaktier handlas under kortnamn SDIP PREF med ISIN-kod SE0006758348.
Sdiptech AB:s Certified Adviser på Nasdaq First North Stockholm är Erik Penser Bank. Mer information finns på bolagets hemsida: www.sdiptech.com


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Carl Johan Åkesson, CFO, +46 708 30 70 57, cj.akesson@sdiptech.com
Jakob Holm, VD, +46 761 61 21 91, jakob.holm@sdiptech.com

Sdiptech AB är en teknikkoncern med huvudfokus på urbana infrastrukturer. Koncernen erbjuder djupt nischade tjänster och produkter för att såväl bygga ut som att renovera snabbväxande storstäder. Bolaget har sitt säte i Stockholm.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Sdiptech AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 1 augusti 2017 kl. 08:00.