Det verkar som att du använder Internet Explorer.

Tyvärr har Internet Explorer inte fått några riktiga uppdateringar sedan 2015, då Microsoft introducerade sin nya webbläsare Edge. Som ett resultat har inte Explorer stöd för moderna webbtekniker, vilket resulterar i att moderna webbsidor (som denna) inte visas ordentligt.

Länkarna nedan hjälper dig installera en ny webbläsare, ifall du inte redan har en.

It seems like you are using Internet Explorer.

Unfortunately, Internet Explorer has not received any real attention since 2015, when Microsoft introduced their new web browser Edge. As a result, Internet Explorer does not support modern web technologies, which means that modern websites (such as this one) will not display as intended.

The links below will help you install a new web browser, if you do not already have one installed.

Google Chrome
Mozilla Firefox
Opera
August 17, 2023 8:00 AM
17
August
2023
8:00

Sdiptech AB (publ) överväger emission av seniora säkerställda hållbarhetslänkade obligationer och publicerar hållbarhetslänkat finansiellt ramverk

Pressmeddelande
17 augusti 2023, 08:00

Sdiptech AB (publ) överväger emission av seniora säkerställda hållbarhetslänkade obligationer och publicerar hållbarhetslänkat finansiellt ramverk

Sdiptech AB (publ) (”Sdiptech”) meddelar idag att Nordea har mandaterats som ’Global Coordinator’ och ’Joint Bookrunner’ och Carnegie Investment Bank som ’Joint Bookrunner’ i syfte att arrangera möten med obligationsinvesterare med start den 21 augusti 2023, för att undersöka möjligheten att emittera SEK denominerade seniora säkerställda hållbarhetslänkade obligationer med rörlig ränta och med förväntat förfall om fyra år. En kapitalmarknadstransaktion med en förväntad volym om 500 miljoner kronor under ett ramverk om 1 000 miljoner kronor kommer att följa, med förbehåll för rådande marknadsförhållanden.

Obligationer kommer att vara en del av bolagets finansieringsstruktur framöver, till följd av dess attraktiva karaktäristiska och den diversifiering som obligationer utgör. Den potentiella obligationsemissionens likvid kommer nyttjas för allmänna företagsändamål inklusive förvärv, och investeringar i bolag. Obligationen kommer inte minska eller ersätta någon del av bolagets befintliga kreditfaciliteter även om Sdiptech kortsiktigt kommer återbetala dragen skuld under sådana kreditfaciliteter.

Sdiptech har offentliggjort ett hållbarhetslänkat finansiellt ramverk daterat mars 2022 (”SLF-Ramverket”) under vilket hållbarhetslänkade instrument, inklusive obligationer och lån (Sdiptechs befintliga kreditfaciliteter är redan upptagna under SLF-Ramverket), kan emitteras. SLF-Ramverket bekräftar Sdiptechs tro om en framtid med mer hållbara, effektiva och säkra samhällen. Det mål som valts för SLF-Ramverket är kopplat till Sdiptechs ambition att minska intensiteten av utsläppen av växthusgaser, dvs. en minskning om totalt 50% till 2026 jämfört med 2021 (scope 1 och 2).

ISS ESG har genomfört en oberoende granskning av SLF-Ramverket i enlighet med ICMA’s hållbarhetslänkade principer för obligationer och lån. SLF-Ramverket och ISS ESGs ’second opinion’ finns tillgängliga på Sdiptechs hemsida www.sdiptech.se under rubriken "Hållbarhet".

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Bengt Lejdström, CFO, +46 702 74 22 00, bengt.lejdstrom@sdiptech.com
My Lundberg, Sustainability & IR Manager, +46 703 61 18 10, my.lundberg@sdiptech.com

Denna information är sådan information som Sdiptech AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 17 augusti 2023 kl 08:00.

Sdiptechs stamaktie av serie B handlas på Nasdaq Stockholm under kortnamn SDIP B med ISIN-kod SE0003756758. Sdiptechs preferensaktier handlas under kortnamn SDIP PREF med ISIN-kod SE0006758348. Mer information finns på bolagets hemsida: www.sdiptech.se

Sdiptech är en teknikkoncern som förvärvar och utvecklar marknadsledande nischverksamheter som bidrar till att skapa mer hållbara, effektiva och säkra samhällen. Sdiptech omsätter ca 4 000 Mkr och har sitt säte i Stockholm.

Bilaga