Det verkar som att du använder Internet Explorer.

Tyvärr har Internet Explorer inte fått några riktiga uppdateringar sedan 2015, då Microsoft introducerade sin nya webbläsare Edge. Som ett resultat har inte Explorer stöd för moderna webbtekniker, vilket resulterar i att moderna webbsidor (som denna) inte visas ordentligt.

Länkarna nedan hjälper dig installera en ny webbläsare, ifall du inte redan har en.

It seems like you are using Internet Explorer.

Unfortunately, Internet Explorer has not received any real attention since 2015, when Microsoft introduced their new web browser Edge. As a result, Internet Explorer does not support modern web technologies, which means that modern websites (such as this one) will not display as intended.

The links below will help you install a new web browser, if you do not already have one installed.

Google Chrome
Mozilla Firefox
Opera
March 3, 2023 5:40 PM
3
March
2023
17:40

Sdiptech AB (publ) - Ledningen i Sdiptech AB (publ) förvärvar aktier via lösen av teckningsoptioner

Pressmeddelande
3 mars 2023, 17:40

Ledningen i Sdiptech AB (publ) förvärvar aktier via lösen av teckningsoptioner

Idag meddelar Sdiptech att hela bolagets ledningsgrupp nyttjar sina innehav av teckningsoptioner, av serie 2018/2023, för nyteckning av B-aktier.

Teckningsoptionsprogrammet 2018/2023, som omfattar 190 590 utestående teckningsoptioner har förfallit till lösen. Bolaget meddelar att samtliga optionsinnehavare utnyttjar sin möjlighet att teckna aktier. För att finansiera aktieköpen och täcka kostnader för skatt har vissa optionsinnehavare sålt ett antal aktier i samband med det.

Under våren 2018 infördes ett långsiktigt incitamentsprogram för chefer och ledande befattningshavare i Sdiptech, som antogs i enlighet med den extra bolagsstämman den 5 mars 2018. Programmet syftar till att öka motivationen bland chefer och ledande befattningshavare att utveckla företaget. Programmet är baserat på teckningsoptioner för B-aktier och emitterades i tre serier, varav den tredje och sista serien nu förfallit till lösen.

Ledningens totala innehav av B-aktier, efter lösen av teckningsoptioner och eventuell försäljning av aktier, är för närvarande 719 907 B-aktier, motsvarande 2,0 % av det totala antalet utestående B-aktier.

Totalt sett tecknas 190 590 aktier av serie B genom en nyemission, vilket medför att bolaget tillförs 14,3 miljoner kr i eget kapital. Det totala utestående antalet aktier av serie B efter emissionen uppgår till 35 991 938.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Bengt Lejdström, CFO, +46 702 74 22 00, bengt.lejdstrom@sdiptech.com

Sdiptechs stamaktie av serie B handlas på Nasdaq Stockholm under kortnamn SDIP B med ISIN-kod SE0003756758. Sdiptechs preferensaktier handlas under kortnamn SDIP PREF med ISIN-kod SE0006758348. Mer information finns på bolagets hemsida: www.sdiptech.se

Sdiptech är en teknikkoncern som förvärvar och utvecklar marknadsledande nischverksamheter som bidrar till att skapa mer hållbara, effektiva och säkra samhällen. Sdiptech omsätter ca 3 500 Mkr och har sitt säte i Stockholm.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 3 mars 2023, kl 17:40.

Bilaga