Det verkar som att du använder Internet Explorer.

Tyvärr har Internet Explorer inte fått några riktiga uppdateringar sedan 2015, då Microsoft introducerade sin nya webbläsare Edge. Som ett resultat har inte Explorer stöd för moderna webbtekniker, vilket resulterar i att moderna webbsidor (som denna) inte visas ordentligt.

Länkarna nedan hjälper dig installera en ny webbläsare, ifall du inte redan har en.

It seems like you are using Internet Explorer.

Unfortunately, Internet Explorer has not received any real attention since 2015, when Microsoft introduced their new web browser Edge. As a result, Internet Explorer does not support modern web technologies, which means that modern websites (such as this one) will not display as intended.

The links below will help you install a new web browser, if you do not already have one installed.

Google Chrome
Mozilla Firefox
Opera
March 8, 2022 3:00 PM
8
March
2022
15:00

Sdiptech AB (publ) - Ledningen i Sdiptech AB (publ) förvärvar aktier via lösen av teckningsoptioner

Pressmeddelande
8 mars 2022, 15:00

Ledningen i Sdiptech AB (publ) förvärvar aktier via lösen av teckningsoptioner

Idag meddelar Sdiptech att hela bolagets ledningsgrupp nyttjat sina innehav av teckningsoptioner, motsvarande totalt 160 000 aktier, av serie 2018/2022 för nyteckning av B-aktier. Samtliga i ledningen avser att behålla aktierna.

Under våren 2018 infördes ett långsiktigt incitamentsprogram för chefer och ledande befattningshavare i Sdiptech, som antogs i enlighet med den extra bolagsstämman den 5 mars 2018. Programmet syftar till att öka motivationen bland chefer och ledande befattningshavare att utveckla företaget. Programmet är baserat på teckningsoptioner för B-aktier och emitterades i tre serier, varav den andra serien nu förfallit till lösen. Optionerna i detta program, serie 2018/2022, ger innehavarna rätt att omvandla dem till aktier.

Ledningens totala innehav av B-aktier och teckningsoptioner för B-aktier, efter lösen, är för närvarande 675 998 B-aktier, motsvarande 2,0 % av det totala antalet utestående B-aktier, samt 373 020 teckningsoptioner.

Totalt sett tecknas 216 100 aktier av serie B genom en nyemission, vilket medför att bolaget tillförts 14,5 miljoner kr i eget kapital. Det totala utestående antalet aktier av serie B efter emissionen uppgår till 33 580 027.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Bengt Lejdström, CFO, +46 702 74 22 00, bengt.lejdstrom@sdiptech.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 mars 2022, kl 15:00.

Sdiptechs stamaktie av serie B handlas på Nasdaq Stockholm under kortnamn SDIP B med ISIN-kod SE0003756758.
Sdiptechs preferensaktier handlas under kortnamn SDIP PREF med ISIN-kod SE0006758348. Mer information finns på bolagets hemsida: www.sdiptech.com

Sdiptech är en teknikkoncern som förvärvar och utvecklar marknadsledande nischverksamheter som bidrar till att skapa mer hållbara, effektiva och säkra samhällen. Sdiptech omsätter ca 3 000 Mkr och har sitt säte i Stockholm.

Bilaga