Det verkar som att du använder Internet Explorer.

Tyvärr har Internet Explorer inte fått några riktiga uppdateringar sedan 2015, då Microsoft introducerade sin nya webbläsare Edge. Som ett resultat har inte Explorer stöd för moderna webbtekniker, vilket resulterar i att moderna webbsidor (som denna) inte visas ordentligt.

Länkarna nedan hjälper dig installera en ny webbläsare, ifall du inte redan har en.

It seems like you are using Internet Explorer.

Unfortunately, Internet Explorer has not received any real attention since 2015, when Microsoft introduced their new web browser Edge. As a result, Internet Explorer does not support modern web technologies, which means that modern websites (such as this one) will not display as intended.

The links below will help you install a new web browser, if you do not already have one installed.

Google Chrome
Mozilla Firefox
Opera
May 18, 2020 6:30 PM
18
May
2020
18:30

Sdiptech AB (publ) - Kommuniké från årsstämma 2020

Pressmeddelande

18 maj 2020, 18:30

Kommuniké från årsstämma i Sdiptech AB (publ)

Aktieägarna i Sdiptech AB (publ) ("Bolaget") samlades i Stockholm, måndagen den 18 maj 2020, för årsstämma

Bolagets och koncernens resultat- och balansräkningar fastställdes och styrelse och verkställande direktör beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om vinstutdelning om åtta kronor per preferensaktie att betalas kvartalsvis med två kronor per preferensaktie. Avstämningsdagar för vinstutdelning på preferensaktier ska vara den 15 juni 2020, 15 september 2020, 15 december 2020 och 15 mars 2021. Årsstämman beslutade att ingen utdelning lämnas på stamaktier av serie A eller stamaktier av serie B, utan att resterande vinstmedel balanseras i ny räkning.

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om (i) omval av Ashkan Pouya, Johnny Alvarsson, Birgitta Henriksson, Urban Doverholt och Jan Samuelson till styrelseledamöter, (ii) nyval av Eola Änggård Runsten till styrelseledamot och (iii) omval av Jan Samuelson till styrelseordförande.

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att arvode till styrelsen ska utgå med totalt
1 320 000 kronor. Av detta arvode ska var och en av styrelseledamöterna erhålla 220 000 kronor. Årsstämman beslöt vidare att arvode för arbete inom bolagets Revisionskommitté ska utgå med 150 000 kronor till ordföranden samt 50 000 per ledamot (en till två ledamöter). För bolagets Investeringskommitté ska ett arvode om 50 000 kronor utgå till ordföranden samt 50 000 per ledamot (en till två ledamöter). För bolagets Ersättningskommitté skall inget arvode utgå.

Revisionsbolaget PwC Sverige valdes i enlighet med valberedningens förslag till Bolagets revisor, med den auktoriserade revisorn Anna Rosendal som huvudansvarig revisor. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Årsstämman beslutade, i enlighet med förslag från årets valberedning, att ge styrelsens ordförande i uppdrag att kontakta de röstmässigt största aktieägarna per 15 oktober 2020 och be dessa att utse ledamöter, att jämte styrelsens ordförande utgöra valberedning. Valberedningen skall bestå av fyra ledamöter

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag rörande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om ett bemyndigande för styrelsen att intill nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner. Ökningen av aktiekapitalet, vilket inkluderar utgivande av, konvertering till eller nyteckning av aktier, får – om den sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt – motsvara en utspädningseffekt om högst 10 procent av aktiekapitalet vid den tidpunkt när bemyndigandet utnyttjas för första gången.

Stockholm den 18 maj 2020

Sdiptech AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Bengt Lejdström, CFO, +46 702 74 22 00, bengt.lejdstrom@sdiptech.com

My Lundberg, IR & PR Manager, +46 703 61 18 10, my.lundberg@sdiptech.com

Sdiptechs stamaktie av serie B handlas under kortnamn SDIP B med ISIN-kod SE0003756758. Sdiptechs preferensaktier handlas under kortnamn SDIP PREF med ISIN-kod SE0006758348.

Sdiptechs Certified Adviser på Nasdaq First North Premier Growth Market är Erik Penser Bank, +468-463 83 00, certifiedadviser@penser.se Mer information finns på bolagets hemsida: www.sdiptech.com

Sdiptech AB är en teknikkoncern med huvudfokus på infrastruktursegment som är kritiska för välfungerande samhällen och välfärd, exempelvis vatten & sanitet, el & automation, energieffektivitet & luftklimat och transport. Som en del av vårt erbjudande i storstadsområden erbjuder vi också nischade tekniska tjänster för fastigheter. Sdiptech omsätter ca 2 000 Mkr och har sitt säte i Stockholm.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 maj 2020,
kl 18:30.

Bilaga