Det verkar som att du använder Internet Explorer.

Tyvärr har Internet Explorer inte fått några riktiga uppdateringar sedan 2015, då Microsoft introducerade sin nya webbläsare Edge. Som ett resultat har inte Explorer stöd för moderna webbtekniker, vilket resulterar i att moderna webbsidor (som denna) inte visas ordentligt.

Länkarna nedan hjälper dig installera en ny webbläsare, ifall du inte redan har en.

It seems like you are using Internet Explorer.

Unfortunately, Internet Explorer has not received any real attention since 2015, when Microsoft introduced their new web browser Edge. As a result, Internet Explorer does not support modern web technologies, which means that modern websites (such as this one) will not display as intended.

The links below will help you install a new web browser, if you do not already have one installed.

Google Chrome
Mozilla Firefox
Opera
November 25, 2020 7:00 PM
25
November
2020
19:00

Sdiptech AB (publ) - Kallelse till extra bolagsstämma

Pressmeddelande
25 november 2020, 19:00

Kallelse till extra bolagsstämma i Sdiptech AB (publ)

Aktieägarna i Sdiptech AB (publ), org. nr 556672-4893, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 17 december 2020.

Enligt en ny tillfällig lag (2020:198) som syftar till att minska risken för smittspridning hålls stämman utan något fysiskt möte och det är alltså inte möjligt för ägarna att närvara personligen eller genom ombud. Istället kan ägarna skicka in sina röster till stämman i förväg genom s.k. poströstning.

Aktieägare som önskar rösta inför stämman ska vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 9 december 2020 och senast onsdagen den 16 december 2020 skicka in sina röster genom ett digitalt poströstningsformulär som finns tillgängligt på bolagets webbplats www.sdiptech.se. Det krävs inte någon separat anmälan, utan ett inskickat poströstingsformulär ses som anmälan.

Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier måste tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn per den 9 december 2020 och kontakt bör tas med banken/förvaltaren i god tid innan. Rösträttsregistrering som begärts av aktieägare i sådan tid att registreringen gjorts av förvaltaren senast den 11 december 2020 kommer att beaktas vid framställning av aktieboken.

Aktieägare som poströstar genom ombud ska utfärda daterad och undertecknad fullmakt som bifogas det digitala poströstningsformuläret tillsammans med registreringsbevis för ägare som är juridiska personer. Fullmakten får inte vara äldre än ett år om den inte anger att den är giltig under en längre tid, dock längst fem år. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats www.sdiptech.se.

Information om de fattade besluten offentliggörs på dagen för stämman, så snart utfallet av poströstningen är sammanställt.

Aktieägarna kan i poströstningsformuläret begära att beslut i något eller några av ärendena på den föreslagna dagordningen ska anstå till en s.k. fortsatt bolagsstämma, som inte får vara en ren poströstningsstämma. Sådan fortsatt stämma ska äga rum om extra bolagsstämman beslutar om det eller om ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget begär det.

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Dagordningens godkännande
7. Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen
8. Stämmans avslutande

Beslutsförslag i huvudsak

Förslag under punkt 2 - Val av ordförande vid stämman
Som ordförande vid stämman föreslås Sdiptechs styrelseordförande Jan Samuelson.

Förslag under punkt 3 – Upprättande och godkännande av röstlängd
Eftersom alla röster avges på förhand är det inte möjligt att inhämta bolagsstämmans godkännande av röstlängden vid stämman. Mot den bakgrunden föreslår styrelsen att röstlängden upprättas och godkänns av bolagsstämmans ordförande, baserat på de poströster som kommit in i behörig ordning.

Förslag under punkt 4 – Val av en eller två justeringsmän
Styrelsen föreslår att John Engholm utses till att justera protokollet. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Förslag under punkt 5 – Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner att den blivit behörigen sammankallad.

Förslag under punkt 6 – Dagordningens godkännande
Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner förslaget till dagordning.

Förslag under punkt 7 - Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen
Vid årsstämman den 18 maj 2020 bemyndigades styrelsen att besluta om emissioner med en maximal utspädningseffekt om 10 % av aktiekapitalet. Den 9 juni 2020 genomfördes en riktad nyemission av 3 364 182 B-aktier, motsvarande en utspädning för existerande ägare om 9,5% av antalet aktier i Bolaget och 6,3% av antalet röster.

Sdiptech har en aktiv förvärvsagenda och ett uttalat mål om en genomsnittlig förvärvstakt om 90 MSEK i EBITA per år. Förvärven finansieras av såväl genererat kassaflöde, lån som eget kapital. Hittills i år har företag motsvarande 37 Mkr EBITA förvärvats samtidigt som bolagets pipeline är stark. I syfte att ha beredskap för att tillvarata attraktiva förvärvsmöjligheter när de uppstår önskar styrelsen ett förnyat bemyndigande enligt nedan:

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att intill nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av stamaktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner. Betalning får ske kontant och/eller genom apport eller kvittning eller i övrigt med villkor.

Den sammanlagda ökningen av antalet stamaktier, vilket inkluderar utgivande av, konvertering till eller nyteckning av aktier, får – om den sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt – uppgå till maximalt 10 % av det nuvarande antalet utgivna stamaktier, med justering för eventuell split eller liknande. Bemyndigandet ska främst användas för genomförande av förvärv eller finansiering därav. För giltigt beslut av bolagsstämman fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna

Övrigt
Fullmaktsformulär finns tillgängliga på Bolagets webbplats www.sdiptech.se.samt på dess huvudkontor med adress Nybrogatan 39, 114 39 Stockholm. Samtliga handlingar skickas även kostnadsfritt med post till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Sådan begäran ska ha inkommit till bolaget senast måndagen den 7 december 2020, via mail till anmalan@sdiptech.com.

Upplysningarna kommer att finnas tillgängliga på bolagets webbplats och kontor senast fredagen den 11 december 2020. Upplysningarna skickas även till den aktieägare som begärt dem och uppgivit sin adress.

Det totala antalet aktier i Bolaget uppgår per dagen för kallelsen till 35 391 827aktier, uppdelat på 1 750 000 preferensaktier med en röst vardera, 2 000 000 A-aktier med tio röster vardera samt 31 641 827 B-aktier med en röst vardera. Det totala antalet röster i bolaget är 53 391 827. Bolaget innehar per dagen för denna kallelse inga egna aktier.

***

Stockholm i november 2020

Sdiptech AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Bengt Lejdström, CFO, +46 702 74 22 00, bengt.lejdstrom@sdiptech.com

My Lundberg, IR & PR Manager, +46 703 61 18 10, my.lundberg@sdiptech.com

Sdiptechs stamaktie av serie B handlas under kortnamn SDIP B med ISIN-kod SE0003756758.
Sdiptechs preferensaktier handlas under kortnamn SDIP PREF med ISIN-kod SE0006758348.
Sdiptechs Certified Adviser på Nasdaq First North Premier Growth Market är Erik Penser Bank, +468-463 83 00, certifiedadviser@penser.se. Mer information finns på bolagets hemsida: www.sdiptech.se 

Sdiptech AB är en teknikkoncern med huvudfokus på infrastruktursegment som är kritiska för välfungerande samhällen och välfärd, exempelvis vatten & sanitet, el & automation, energieffektivitet & luftklimat och transport. Som en del av vårt erbjudande i storstadsområden erbjuder vi också nischade tekniska tjänster för fastigheter. Sdiptech omsätter ca 2 000 Mkr och har sitt säte i Stockholm.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 november 2020 kl. 19:00.

Bilaga