Det verkar som att du använder Internet Explorer.

Tyvärr har Internet Explorer inte fått några riktiga uppdateringar sedan 2015, då Microsoft introducerade sin nya webbläsare Edge. Som ett resultat har inte Explorer stöd för moderna webbtekniker, vilket resulterar i att moderna webbsidor (som denna) inte visas ordentligt.

Länkarna nedan hjälper dig installera en ny webbläsare, ifall du inte redan har en.

It seems like you are using Internet Explorer.

Unfortunately, Internet Explorer has not received any real attention since 2015, when Microsoft introduced their new web browser Edge. As a result, Internet Explorer does not support modern web technologies, which means that modern websites (such as this one) will not display as intended.

The links below will help you install a new web browser, if you do not already have one installed.

Google Chrome
Mozilla Firefox
Opera
April 19, 2022 6:00 PM
19
April
2022
18:00

Sdiptech AB (publ) - Kallelse till årsstämma 2022

Pressmeddelande
19 april 2022, 18:00

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2022 I SDIPTECH AB (PUBL)

Aktieägarna i Sdiptech AB (publ), org. nr 556672-4893 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma onsdagen den 18 maj 2022 klockan 16.00, på IVA (Ingenjörsvetenskapsakademien), Grev Turegatan 16, 114 46 i Stockholm.

Styrelsen har beslutat, med stöd av § 12 i Bolagets bolagsordning, att de aktieägare som inte kan eller vill delta fysiskt vid stämman ska kunna skicka in sina röster i förväg genom så kallad poströstning. Mer information om det nedan.

Generellt krav för deltagande
Aktieägare som önskar delta i stämman, oavsett om så sker fysiskt eller genom poströstning, måste vara upptagen i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen tisdagen den 10 maj 2022.

Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier måste tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn per avstämningsdagen och kontakt bör tas med banken/förvaltaren i god tid innan. Förvaltaren har möjlighet att göra sådan rösträttsregistrering retroaktivt dock senast torsdagen den 12 maj 2022 för att den ska beaktas vid framställning av aktieboken.

Krav för deltagande genom fysisk närvaro i stämmolokalen
Aktieägare som önskar delta i årsstämman i stämmolokalen, personligen eller genom ombud, måste också anmäla sig till Bolaget senast onsdagen den 11 maj 2022.

Anmälan till stämman ska ske antingen via ett digitalt formulär som finns tillgängligt via bolagets webbplats www.sdiptech.se, eller per e-post till sdiptech@postrosta.se eller per vanlig post till Sdiptech AB, Att: Årsstämma, Nybrogatan 39, 114 39 Stockholm.

Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, telefonnummer dagtid samt person- eller organisations-nummer. Aktieägare eller dennes ombud har rätt att medtaga högst två biträden. Antalet biträden ska föranmälas på samma sätt som aktieägaren.

Aktieägare som företräds via ombud måste utfärda daterad och undertecknad fullmakt som bör skickas in till Bolaget inför stämman på ovan angivet sätt tillsammans med registreringsbevis för ägare som är juridiska personer, som visar att de som undertecknat fullmakten är behöriga. Fullmakten får inte vara äldre än ett år om den inte anger att den är giltig under en längre tid, dock längst fem år. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats https://www.sdiptech.se

Krav för deltagande genom poströstning i förväg
Den aktieägare som endast avser poströsta måste skicka in sina röster senast onsdagen den 11 maj 2022 genom ett digitalt formulär som finns tillgängligt på bolagets webbplats https://www.sdiptech.se. Det krävs inte någon separat anmälan för den som enbart ska poströsta, utan ett inskickat poströstningsformulär ses som anmälan.

Aktieägare som poströstar genom ombud ska utfärda daterad och undertecknad fullmakt som bifogas det digitala poströstningsformuläret tillsammans med registreringsbevis för ägare som är juridiska personer, som visar att de som undertecknat fullmakten är behöriga. Fullmakten får inte vara äldre än ett år om den inte anger att den är giltig under en längre tid, dock längst fem år. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats https://www.sdiptech.se

Förslag till dagordning:

1.   Stämmans öppnande

2.   Val av ordförande vid stämman

3.   Upprättande och godkännande av röstlängd

4.   Val av en eller två justeringsmän

5.   Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6.   Dagordningens godkännande

7.   Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

8.   Verkställande direktörens anförande och frågor från aktieägarna till Bolagets styrelse och ledning

9.   Beslut om:

a)   fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;

b)   dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen; och

c)   ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

10.   Beslut om antalet styrelseledamöter

11.   Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

12.   Val av styrelse

13.   Val av styrelsens ordförande

14.   Val av revisorer intill årsstämma 2023

15.   Beslut om valberedningen inför årsstämman 2023

16.   Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

17.   Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler och teckningsoptioner

18.   Beslut om teckningsoptionsprogram för bolagets anställda

19.   Stämmans avslutande

Beslutsförslag i huvudsak

Förslag från valberedningen under punkterna 2 samt 10 15

Punkt 2 – Val av ordförande och protokollförare vid stämman
Till ordförande vid årsstämman föreslås Jan Samuelson.

Punkt 10 – Beslut om antalet styrelseledamöter
Styrelsen föreslås bestå av fem ledamöter utan suppleanter.

Punkt 11 – Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
Arvode till styrelsen föreslås utgå uppgående till totalt 1 920 000 sek (förra året 1 880 000), fördelat med 280 000 sek (270 000) per styrelseledamot och 800 000 sek (800 000) till styrelsens ordförande. Därutöver föreslås ett arvode för bolagets Revisionskommitté om 160 000 sek (150 000) till ordföranden samt 55 000 sek (50 000) per ledamot (en till två ledamöter). För bolagets Investeringskommitté föreslås ett arvode om 50 000 sek (50 000) till ordföranden samt 50 000 sek (50 000) per ledamot (en till två ledamöter). För bolagets Ersättningskommitté föreslås 40 000 sek (0) till ordföranden samt 20 000 (0) per ledamot (en ledamot). Revisorsarvode föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 12 – Val av styrelse
Till styrelseledamöter intill slutet av nästa årsstämma föreslås omval av Johnny Alvarsson, Jan Samuelson, Birgitta Henriksson, Urban Doverholt och Eola Änggård Runsten. Detaljerad beskrivning av styrelsens ledamöter återfinns på bolagets webbplats.

Valberedningens motivering
Valberedningen har som underlag för sitt förslag intervjuat utvalda ledamöter samt tagit del av resultatet från genomförd extern styrelseutvärdering. Vidare har Valberedningen analyserat i vilken utsträckning den nuvarande styrelsen uppfyller de krav som ställs på den, bland annat när det gäller relevant erfarenhet och kompetens med hänsyn till bolagets verksamhet och framtida utveckling.

Valberedningen har gjort bedömningen att nuvarande ledamöter, som ställer upp för omval, representerar en bred erfarenhet från såväl affärs- och företagsledningskompetens, som erfarenhet av förvärvsrelaterade och finansiella frågeställningar. Vid nuvarande antal ledamöter, fem stycken, är styrelsen bemannad för en effektiv dialog.

Punkt 13 – Val av styrelsens ordförande
Till styrelsens ordförande intill slutet av nästa årsstämma föreslås omval av Jan Samuelson.

Punkt 14 – Val av revisorer intill årsstämma 2023
Revisionsbolaget PwC Sverige föreslås väljas till Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Om förslaget bifalles avser PwC att utse Anna Rosendal till huvudansvarig revisor.

Punkt 15 – Beslut om valberedningen inför årsstämman 2023
Valberedningen föreslår att årsstämman fattar beslut i fråga om riktlinjer för valberedningens arbete och formerna för utseende av valberedning inför nästa årsstämma i enlighet med följande:

Valberedningens uppgift ska vara att inför nästa årsstämma lägga fram förslag avseende antal styrelseledamöter, arvode till styrelseordföranden och övriga ledamöter respektive till revisorn, eventuell ersättning för utskottsarbete, styrelsens sammansättning, styrelseordförande, beslut om utseende av valberedning, ordförande på årsstämman samt val av revisorer
.
Styrelsen ska ha en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende de bolagsstämmovalda ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. En jämn könsfördelning ska eftersträvas.

Valberedningen ska ha fyra ledamöter. De tre röstmässigt största aktieägarna/ägargrupperna (”Största Ägarna”) i Bolaget per den 30 september året före det år årsstämma hålls, enligt ägaruppgifterna i den av Euroclear Sweden AB upprättade aktieboken eller som på annat sätt vid denna tidpunkt visar sig tillhöra de Största Ägarna, äger utse en ledamot var. Därutöver ska styrelsens ordförande utses att ingå i valberedningen. Styrelsens ordförande ska senast den 25 oktober före det år årsstämma hålls sammankalla de Största Ägarna i Bolaget. Om någon av dessa avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare/ägargrupp i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot till valberedningen.

Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen. Styrelsens ordförande ska sammankalla till valberedningens första sammanträde.
Till ordförande i valberedningen ska inte styrelsens ordförande utses. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman.

Om det blir känt att någon av de aktieägare som utsett ledamot till valberedningen till följd av förändringar i ägarens aktieinnehav eller till följd av förändringar i andra ägares aktieinnehav inte längre tillhör de Största Ägarna, ska den ledamot som aktieägaren utsett, om valberedningen så beslutar, avgå och ersättas av ny ledamot som utses av den aktieägare som vid tidpunkten är den största registrerade aktieägaren som inte redan har utsett ledamot i valberedningen.

Om de registrerade ägarförhållandena annars väsentligen ändras innan valberedningens uppdrag slutförts ska, om valberedningen så beslutar, ändring ske i sammansättningen av valberedningen enligt ovan angivna principer.

Bolaget ska svara för skäliga kostnader som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullfölja sitt uppdrag.

Övriga förslag till beslut

Förslag under punkt 4 – Val av en eller två justeringsmän
Styrelsen föreslår att John Engholm utses till att justera protokollet. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet

Förslag punkt 9 b) Beslut om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om utdelning till preferensaktieägarna i enlighet med bolagsordningen. Av till stämmans förfogande stående medel, 1 771 469 896 kronor, ska åtta kronor per preferensaktie, dvs. totalt 14 000 000 kronor, utbetalas kvartalsvis till preferensaktieägarna med en fjärdedel av det totala beloppet (dvs. två kronor per preferensaktie) per tillfälle. Förslaget baseras på samtliga utestående preferensaktier per dagen för denna kallelse (dvs. sammanlagt 1 750 000 preferensaktier).

Som avstämningsdagar för utdelningen föreslås:

  1. den 15 juni 2022 med beräknad utbetalningsdag den 20 juni 2022;
  2. den 15 september 2022 med beräknad utbetalningsdag den 20 september 2022;
  3. den 15 december 2022 med beräknad utbetalningsdag den 20 december 2022; och
  4. den 15 mars 2023 med beräknad utbetalningsdag den 20 mars 2023.

Enligt Bolagets bolagsordning gäller att från och med den fjärde årsdagen av den initiala emissionen (dvs från och med den 4 mars 2019) och för tiden därefter, kan Bolagets preferensaktier inlösas till ett belopp motsvarande (i) 105 kronor jämte (ii) eventuell upplupen del av Preferensutdelning jämte (iii) eventuellt innestående belopp uppräknat med ett belopp motsvarande en årlig ränta. Lösenbeloppet för varje inlöst preferensaktie ska dock aldrig understiga aktiens kvotvärde.

Med ”upplupen del av Preferensutdelning” avses upplupen Preferensutdelning för perioden som börjar med dagen efter den senaste avstämningsdagen för vinstutdelning på preferensaktier till och med dagen för utbetalning av lösenbeloppet. Antalet dagar ska beräknas utifrån det faktiska antalet dagar i förhållande till 90 dagar.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas på stamaktier av serie A eller stamaktier av serie B utan att resterande vinstmedel om 1 757 469 896 kronor balanseras i ny räkning, varav 1 555 816 869 kronor överförs till överkursfond och 201 653 027 kronor till balanserat resultat.

Förslag under punkt 16 – Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Riktlinjerna omfattar koncernledningen i Sdiptech AB (publ) (”Sdiptech” eller ”Bolaget”). Riktlinjerna är framåtblickande, vilket innebär att de ska tillämpas på ersättningar som avtalas, och förändringar som görs i redan avtalade ersättningar, efter det att riktlinjerna antagits av årsstämman 2022. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman. Aktierelaterade incitamentsprogram beslutas i förekommande fall av bolagsstämman.

Sdiptech är en teknikkoncern med huvudfokus på infrastruktur. Sdiptechs affärsidé är att erbjuda nischade tekniska lösningar till infrastruktursektorn. En framgångsrik implementering av Sdiptechs affärsstrategi och tillvaratagandet av Bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, förutsätter att Sdiptech kan rekrytera och behålla kvalificerade ledande befattningshavare. För detta krävs att Bolaget kan erbjuda konkurrenskraftig ersättning. Dessa riktlinjer möjliggör att ledande befattningshavare kan erbjudas en konkurrenskraftig totalersättning.

Ersättningen ska vara marknadsmässig och får bestå av följande komponenter: fast kontantlön, rörlig kontantersättning, pensionsförmåner och andra förmåner. Bolagsstämman kan därutöver – och oberoende av dessa riktlinjer – besluta om exempelvis aktie- och aktiekursrelaterade ersättningar. Rörlig kontantersättning som omfattas av dessa riktlinjer ska syfta till att främja Bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet.

Uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig kontantersättning ska kunna mätas under en period om ett eller flera år. Den rörliga kontantersättningen får uppgå till högst 50 procent av den sammanlagda fasta kontantlönen under mätperioden för sådana kriterier.

För de ledande befattningshavarna ska pensionsförmåner, innefattande sjukförsäkring, baseras på en premiebestämd pensionsplan om inte befattningshavaren omfattas av förmånsbestämd pension enligt tvingande lag eller kollektivavtalsbestämmelser. Rörlig kontantersättning ska inte vara pensionsgrundande såvida det inte är ett krav enligt lag eller tvingande kollektivavtalsbestämmelser som är tillämpliga på befattningshavaren. Pensionspremierna för premiebestämd pension ska uppgå till högst 30 procent av den fasta årliga kontantlönen.

Andra förmåner får innefatta bl.a. bilförmån, företagshälsovård och sjukvårdsförsäkring. Sådana förmåner får sammanlagt uppgå till högst 10 procent av den fasta årliga kontantlönen.

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med ovan samt kompletterande uppgifter i bilaga §16, som anslås på Bolagets hemsida.

Förslag under punkt 17 – Beslut om emissionsbemyndigande till styrelsen
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att intill nästa
årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen besluta
om emission av stamaktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner. Betalning får ske kontant och/eller
genom apport eller kvittning eller i övrigt med villkor.

Den sammanlagda ökningen av antalet stamaktier, vilket inkluderar utgivande av, konvertering till eller
nyteckning av aktier, får – om den sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt – uppgå till
maximalt 10 % av det nuvarande antalet utgivna stamaktier, med justering för eventuell split eller
liknande. Bemyndigandet ska främst användas för genomförande av förvärv eller finansiering därav.

För giltigt beslut av bolagsstämman fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar
av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna

Förslag under punkt 18 – Beslut om teckningsoptionsprogram för bolagets anställda
I syfte att Koncernen ska kunna behålla och rekrytera kompetent och engagerad personal föreslår styrelsen att årsstämman, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, beslutar om emission av Teckningsoptioner och införande av ett långsiktigt incitamentsprogram till anställda i Koncernen. Bolagsstämmor som hölls i februari 2018 respektive maj 2021 beslutade att införa incitamentsprogram för anställda baserat på teckningsoptioner. 2018 utgavs tre olika serier med tre, fyra, respektive fem års löptid samt 2021 utgavs en serie med tre års löptid, Av dessa har teckningsperioden för två serier löpt ut och två serier kvarstår, med löptid t.o.m. 2023 respektive 2024.

Den kvarvarande serien, 2018/2023, har för närvarande 192 000 optioner utestående och serien 2021/2024 har för närvarande 342 481 optioner utestående.

Genom förslaget till det nya incitamentsprogrammet skulle Bolaget på nytt ha tre utestående serier av teckningsoptioner, vilket är i linje med Bolagets ambition.

Styrelsens föreslår att årsstämman fattar beslut om att införa ett incitamentsprogram för bolagets anställda genom emission av sammanlagt högst 350 000 teckningsoptioner av serie 2022/2025, i enlighet med bilaga §18, 18a och §18b som anslås på Bolagets hemsida. I korthet innebär förslaget att:

Bolaget ska emittera högst 350 000 Teckningsoptioner av serie 2022/2025. Varje Teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en ny stamaktie av serie B (”B-Aktier”) i Bolaget under följande perioder: (i) en period om 10 bankdagar från och med den 9 juni 2025, (ii) en period om 10 bankdagar från och med bankdagen efter offentliggörandet av Bolagets delårsrapport för det andra kvartalet 2025, och (iii) en period om 10 bankdagar från och med bankdagen efter offentliggörandet av Bolagets delårsrapport för det tredje kvartalet 2025, dock senast den 30 november 2025 (envar en ”Teckningsperiod”).

Vid full nyteckning med stöd av samtliga Teckningsoptioner kan 350 000 nya stamaktier av serie B ges ut vilket motsvarar en utspädning om cirka 1,0 procent av det totala antalet stamaktier av serie A och serie B och cirka 0,7 procent av det totala antalet röster i Bolaget som stamaktier av serie A och serie B representerar (baserat på antalet sådana utestående aktier per dagen för kallelsen).

Teckningskursen för nya B-Aktier tecknade med stöd av Teckningsoptioner ska uppgå till ett belopp motsvarande 126 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för B-Aktien på Nasdaq Stockholm (eller annan motsvarande handelsplats eller reglerad marknad vid vilken bolagets aktier handlas) under perioden från och med den 19 maj 2022 till och med den 2 juni 2022 (”Uträkningsperioden”).

Ökningen av Bolagets aktiekapital kommer vid utnyttjande av Teckningsoptionerna att uppgå till högst 8 750 kronor, dock med förbehåll för den höjning som kan föranledas av att omräkning av teckningskursen och antalet aktier som varje Teckningsoption berättigar till teckning av kan komma att ske till följd av emissioner med mera. Om teckningskursen överstiger kvotvärdet ska det överstigande beloppet tillföras den fria överkursfonden.

Rätt att förvärva Teckningsoptioner ska tillkomma anställda i Bolaget samt dess dotterbolag (Bolaget och dess dotterbolag benämns tillsammans ”Koncernen”). Anmälan om förvärv av Teckningsoptioner ska ske senast den 10 juni 2022. Styrelsen i Bolaget ska emellertid äga rätt att förlänga tiden för anmälan om förvärv. Även tillkommande nya medarbetare kan äga rätt att förvärva Teckningsoptioner, varvid anmälan om förvärv av Teckningsoptioner kan komma att äga rum vid ett senare tillfälle. Sådana förvärv ska ske till det då aktuella marknadsvärdet samt att styrelsen ska ange en motsvarande anmälningsperiod för nya medarbetare vars förvärv sker efter den initiala anmälningsperioden. Styrelsen äger rätt att förlänga respektive Teckningsperiod och tiden för betalning för det fall någon deltagare på grund av insider- eller marknadsmissbrukslagstiftning är förhindrad att teckna aktier.

Om inte alla Teckningsoptioner förvärvas ska kvarstående antal kunna tilldelas deltagare oberoende av kategori. Ingen deltagare får dock förvärva ytterligare teckningsoptioner som motsvarar mer än 50 procent av det antal teckningsoptioner som respektive deltagare får förvärva.

Överlåtelse av Teckningsoptionerna till deltagarna ska ske till ett pris motsvarande Teckningsoptionens marknadsvärde, vilket ska beräknas med tillämpning av Black & Scholes-värderingsmodell av ett oberoende värderingsinstitut. Vid bedömd framtida volatilitetsnivå under Teckningsoptionernas löptid om 30 procent samt antagande om att det genomsnittliga värdet på Bolagets aktie under perioden för värderingen av Teckningsoptionerna uppgår till 375 kronor, varvid teckningskursen för Teckningsoptionerna kommer att uppgå till 472 kronor per Teckningsoption, blir det preliminära beräknade marknadsvärdet enligt Black & Scholes-värderingsmodell 46 kronor per Teckningsoption.

Bolagsstämmans beslut avseende denna punkt är giltiga endast om de biträds av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Övrigt
Fullständiga förslag till beslut, redovisningshandlingar, revisionsberättelse samt övriga handlingar inför årsstämman finns tillgängliga på Bolagets kontor på Nybrogatan 39, 114 39 Stockholm och på Bolagets webbplats https://www.sdiptech.se senast den 27 april 2022. Handlingarna skickas utan kostnad till de aktieägare som särskilt begär det och uppger sin postadress.

Bolagsstämmoaktieboken kommer att hållas tillgänglig på Bolagets kontor.

Det totala antalet aktier i Bolaget uppgår per dagen för kallelsen till 37 330 027 aktier, uppdelat på
1 750 000 preferensaktier med en röst vardera, 2 000 000 A-aktier med tio röster vardera samt
33 580 027 B-aktier med en röst vardera. Det totala antalet röster i bolaget är 55 330 027. Bolaget innehar per dagen för denna kallelse inga egna aktier.

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation samt Bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Upplysningarna kommer att finnas tillgängliga på bolagets webbplats och kontor senast fem dagar före stämman. Upplysningarna skickas även till den aktieägare som begärt dem och uppgivit sin adress.

En generell beskrivning av hur dina personuppgifter hanteras inför årsstämman finns på Euroclears webbplats www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

*****

Stockholm i april 2022

Sdiptech AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Bengt Lejdström, CFO, +46 702 74 22 00, bengt.lejdstrom@sdiptech.com

Sdiptechs stamaktie av serie B handlas på Nasdaq Stockholm under kortnamn SDIP B med ISIN-kod SE0003756758. Sdiptechs preferensaktier handlas under kortnamn SDIP PREF med ISIN-kod SE0006758348. Mer information finns på bolagets hemsida: www.sdiptech.com

Sdiptech är en teknikkoncern som förvärvar och utvecklar marknadsledande nischverksamheter som bidrar till att skapa mer hållbara, effektiva och säkra samhällen. Sdiptech omsätter ca 3 000 Mkr och har sitt säte i Stockholm.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 19 april 2022, kl 18:00.

Bilaga