Det verkar som att du använder Internet Explorer.

Tyvärr har Internet Explorer inte fått några riktiga uppdateringar sedan 2015, då Microsoft introducerade sin nya webbläsare Edge. Som ett resultat har inte Explorer stöd för moderna webbtekniker, vilket resulterar i att moderna webbsidor (som denna) inte visas ordentligt.

Länkarna nedan hjälper dig installera en ny webbläsare, ifall du inte redan har en.

It seems like you are using Internet Explorer.

Unfortunately, Internet Explorer has not received any real attention since 2015, when Microsoft introduced their new web browser Edge. As a result, Internet Explorer does not support modern web technologies, which means that modern websites (such as this one) will not display as intended.

The links below will help you install a new web browser, if you do not already have one installed.

Google Chrome
Mozilla Firefox
Opera
April 15, 2020 7:00 PM
15
April
2020
19:00

Sdiptech AB (publ) - Kallelse till årsstämma 2020 i Sdiptech AB (publ)

 

Pressmeddelande
15 april 2020, 19:00

Kallelse till årsstämma 2020 i Sdiptech AB (publ)

Aktieägarna i Sdiptech AB (publ), org. nr 556672–4893 (”Sdiptech” eller ”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma måndagen den 18 maj 2020 klockan 16.00 på Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA), Grev Turegatan 16, Stockholm.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska: 

1.          dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 12 maj 2020,

2.          dels anmäla sig för deltagande hos bolaget under adress Sdiptech AB, Stureplan 15, 111 45 Stockholm, via bolagets hemsida www.sdiptech.se eller per e-post anmalan@sdiptech.com.

Anmälan ska vara Bolaget tillhanda senast tisdagen den 12 maj 2020. Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, person/organisationsnummer samt telefonnummer dagtid. Uppgifterna som lämnas vid anmälan kommer att databehandlas och användas endast för årsstämman 2020. Vid anmälan ska även anges antalet biträden (dock högst två) som ska delta vid bolagsstämman, se dock särskilda arrangemang på grund av risk för smittspridning av COVID-19 nedan. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda daterad och undertecknad fullmakt för ombudet. Fullmakten i original samt, för juridisk person, bestyrkt kopia av registreringsbevis, bör i god tid före stämman sändas till Bolaget på ovanstående postadress. Fullmakten får inte vara äldre än ett år om den inte anger att den är giltig under en längre tid, dock längst fem år. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.sdiptech.se.

Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier (t.ex. aktier i depå hos bank) måste tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn för att äga rätt att delta på bolagsstämman. Sådan omregistrering ska vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast tisdagen den 12 maj 2020. Kontakt bör därför tas med förvaltaren i god tid före detta datum.

Aktieägare har rätt att på stämman ställa frågor om bolaget, bolagets finansiella situation och de ärenden och förslag som skall tas upp vid stämman.

Särskilda arrangemang på grund av risk för smittspridning av COVID-19

Med anledning av spridningen av COVID-19 och myndigheternas rekommendationer har Bolaget beslutat att genomföra årsstämman i enklast tänkbara form och samtidigt förstärka aktieägarnas möjlighet att medverka på distans.

Det kommer inte att serveras någon förtäring, VD:s anförande utgår och läggs istället upp som en presentation på bolagets hemsida efter stämman. De aktieägare som har frågor till bolagets VD är välkomna att skicka dem till info@sdiptech.com. Endast ett fåtal personer ur styrelse och ledning kommer att närvara fysiskt vid stämman.

För att underlätta för aktieägare att utöva sitt inflytande vid stämman har Bolaget beslutat att utnyttja möjligheterna i den tillfälliga lag som riksdagen beslutade den 3 april 2020. Den innebär att aktieägare tillåts skicka in sina röster till stämman i förväg genom så kallad poströstning, trots att bolagsordningen inte har någon bestämmelse om detta.

Formulär för poströstning kommer finnas tillgängligt via bolagets hemsida www.sdiptech.se , senast den 27 april 2020, där aktieägare kan avge sina röster för varje beslutspunkt på dagordningen. Formuläret måste vara Bolaget tillhanda senast klockan 09:00 fredagen den 15 maj 2020, enligt anvisningar i formuläret.

Samtliga aktieägare ombeds utnyttja denna möjlighet i möjligaste mån. Särskilt aktieägare som är sjuka, nyligen har vistats i ett riskområde eller som tillhör en riskgrupp bör inte delta på plats.

Förslag till dagordning

1.          Stämmans öppnande

2.          Val av ordförande vid stämman

3.          Upprättande och godkännande av röstlängd

4.          Val av en eller två justeringsmän

5.          Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6.          Dagordningens godkännande

7.          Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

8.          Frågor från aktieägarna till Bolagets styrelse och ledning

9.          Beslut om:

  a)            fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;

  b)            dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen;

  c)            ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

10.        Beslut om antalet styrelseledamöter

11.        Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

12.        Val av styrelse

13.        Val av styrelsens ordförande

14.        Val av revisorer intill årsstämma 2020

15.        Beslut om valberedningen inför årsstämman 2020

16.        Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

17.        Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler och teckningsoptioner

18.        Stämmans avslutande

Beslutsförslag i huvudsak

Förslag från valberedningen under punkterna 2 samt 10 - 15

Bolagets valberedning lämnar följande förslag till beslut under punkterna 2, 10, 11, 12, 13, 14 och 15:

2)         Till ordförande vid årsstämman föreslås Jan Samuelson.

10)       Styrelsen föreslås bestå av sex ledamöter utan suppleanter.

11)     Arvode till styrelsen föreslås utgå uppgående till totalt 1 320 000 kronor, fördelat med 220 000 kronor per styrelseledamot. För bolagets Revisionskommitté föreslås ett arvode om 150 000 kronor till  ordföranden samt 50 000 kronor per ledamot (en till två ledamöter). För bolagets Investeringskommitté föreslås ett arvode om 50 000 kronor till ordföranden samt 50 000 kronor per ledamot (en till två ledamöter). För bolagets Ersättningskommitté föreslås inget arvode utgå. Revisorsarvode föreslås utgå enligt godkänd räkning.

12)      Till styrelseledamöter intill slutet av nästa årsstämma föreslås omval av Ashkan Pouya, Johnny Alvarsson, Jan Samuelson, Birgitta Henriksson och Urban Doverholt, samt nyval av Eola Änggård Runsten. Detaljerad beskrivning av styrelsens ledamöter för om- och nyval återfinns på bolagets webbplats.

13)       Till styrelsens ordförande intill slutet av nästa årsstämma föreslås Jan Samuelson.

14)       Revisionsbolaget PwC Sverige föreslås väljas till Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Om förslaget bifalles avser PwC att utse Anna Rosendal till huvudansvarig revisor.

15)       Valberedningen föreslår att årsstämman fattar följande beslut i fråga om riktlinjer för valberedningens arbete och formerna för utseende av valberedning inför nästa årsstämma:

Valberedningens uppgift ska vara att inför nästa årsstämma lägga fram förslag avseende antal styrelseledamöter, arvode till styrelseordföranden och övriga ledamöter respektive till revisorn, eventuell ersättning för utskottsarbete, styrelsens sammansättning, styrelseordförande, beslut om utseende av valberedning, ordförande på årsstämman samt val av revisorer.

Styrelsen ska ha en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende de bolagsstämmovalda ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. En jämn könsfördelning ska eftersträvas.

Valberedningen ska ha fyra ledamöter. De tre röstmässigt största aktieägarna/ägargrupperna (”Största Ägarna”) i Bolaget per den 31 augusti året före det år årsstämma hålls, enligt ägaruppgifterna i den av Euroclear Sweden AB upprättade aktieboken eller som på annat sätt vid denna tidpunkt visar sig tillhöra de Största Ägarna, äger utse en ledamot var. Därutöver ska styrelsens ordförande utses att ingå i valberedningen. Styrelsens ordförande ska senast den 15 oktober före det år årsstämma hålls sammankalla de Största Ägarna i Bolaget. Om någon av dessa avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare/ägargrupp i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot till valberedningen.

Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen. Styrelsens ordförande ska sammankalla till valberedningens första sammanträde.

Till ordförande i valberedningen ska inte styrelsens ordförande utses. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman.

Om det blir känt att någon av de aktieägare som utsett ledamot till valberedningen till följd av förändringar i ägarens aktieinnehav eller till följd av förändringar i andra ägares aktieinnehav inte längre tillhör de Största Ägarna, ska den ledamot som aktieägaren utsett, om valberedningen så beslutar, avgå och ersättas av ny ledamot som utses av den aktieägare som vid tidpunkten är den största registrerade aktieägaren som inte redan har utsett ledamot i valberedningen.

Om de registrerade ägarförhållandena annars väsentligen ändras innan valberedningens uppdrag slutförts ska, om valberedningen så beslutar, ändring ske i sammansättningen av valberedningen enligt ovan angivna principer.

Bolaget ska svara för skäliga kostnader som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullfölja sitt uppdrag.

Förslag under punkt 9 b); Beslut om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om utdelning till preferensaktieägarna i enlighet med bolagsordningen.

Av till stämmans förfogande stående medel, 932 967 827 kronor, ska åtta kronor per preferensaktie, dvs. totalt 14 000 000 kronor, utbetalas kvartalsvis till preferensaktieägarna med en fjärdedel av det totala beloppet (dvs. två kronor per preferensaktie) per tillfälle. Förslaget baseras på samtliga utestående preferensaktier per dagen för denna kallelse (dvs. sammanlagt 1 750 000 preferensaktier).

Som avstämningsdagar för utdelningen föreslås:

1.          den 15 juni 2020 med beräknad utbetalningsdag den 18 juni 2020;

2.          den 15 september 2020 med beräknad utbetalningsdag den 18 september 2020;

3.          den 15 december 2020 med beräknad utbetalningsdag den 18 december 2020; och

4.          den 15 mars 2021 med beräknad utbetalningsdag den 18 mars 2021.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas på stamaktier av serie A eller stamaktier av serie B utan att resterande vinstmedel om 918 967 827 kronor balanseras i ny räkning, varav 715 397 976 kronor överförs till överkursfond.

Förslag under punkten 16; Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Med ledande befattningshavare avses verkställande direktören och koncernledningen, som för närvarande består av sex personer (”Befattningshavarna”). Syftet med riktlinjerna är att se till att Bolaget och dess dotterbolag (”Koncernen”) kan attrahera, motivera och behålla ledande befattningshavare inom Koncernen. Målsättningen med ersättningen är att den ska vara konkurrenskraftig och samtidigt i linje med aktieägarnas intressen. Ersättning till Befattningshavarna ska utgöras av fast och rörlig lön, möjlighet att delta i ett långsiktigt incitamentsprogram samt pensionsersättning. Dessa komponenter ska tillsammans skapa en välbalanserad ersättning som återspeglar individuell kompetens, ansvar och prestation, på både kort och lång sikt, samt Koncernens totala prestation.

Fast lön

Befattningshavarnas fasta lön ska vara konkurrenskraftig och baseras på den individuella Befattningshavarens kompetens, ansvar och prestation.

Rörlig lön

Befattningshavarna ska utöver den fasta lönen kunna erhålla rörlig ersättning. Sådan rörlig ersättning ska inte överstiga 50 procent av den fasta årslönen. Den rörliga ersättningen ska baseras på utfall av förutbestämda och dokumenterade finansiella och individuella mål.

Långsiktig rörlig ersättning i form av aktier och/eller aktierelaterade instrument i Bolaget ska kunna utgå genom deltagande i långsiktiga incitamentsprogram beslutade av bolagsstämma. Sådana program ska vara prestationsbaserade, förutsätta en fortsatt anställning i koncernen och kräva en egeninvestering från deltagarna.

Övriga förmåner

Koncernen erbjuder andra förmåner till Befattningshavare i enlighet med lokal praxis. Sådana övriga förmåner kan exempelvis innefatta tjänstebil och företagshälsovård. Under en begränsad period kan i förekommande fall även tjänstebostad erbjudas.

Pension

Befattningshavarna ska vara berättigad till pensionsersättningar baserat på vad som är brukligt i det land där de är anställda. Ersättningarna ska företrädesvis vara premiebaserade.

Uppsägning och avgångsvederlag

Uppsägningstid, med rätt till ersättning under uppsägningstiden, är enligt Befattningshavarnas kontrakt maximalt tolv månader. Bolaget medger inte några ytterligare avgångsvederlag.

Avvikelser från riktlinjerna

Om det finns särskilda skäl som motiverar det kan styrelsen avvika från riktlinjerna ovan, såsom exempelvis gällande ytterligare rörlig ersättning vid exceptionella prestationer. I sådana fall ska styrelsen förklara skälet till avvikelsen vid närmast följande årsstämma.

Förslag under punkten 17; Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler och teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att intill nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner. Ökningen av aktiekapitalet, vilket inkluderar utgivande av, konvertering till eller nyteckning av aktier, får – om den sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt – motsvara en utspädningseffekt om högst 10 procent av aktiekapitalet vid den tidpunkt när bemyndigandet utnyttjas för första gången. Betalning får ske kontant och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller i övrigt med villkor. Bemyndigandet ska främst användas för genomförande av förvärv eller finansiering. För giltigt beslut av bolagsstämman fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna

Övrigt

Årsredovisningen och revisionsberättelsen kommer finnas tillgängliga på Bolagets webbplats www.sdiptech.se och på Bolagets huvudkontor, Stureplan 15, 111 45 Stockholm senast den 20 april 2020. Även fullmaktsformulär samt fullständiga förslag kommer senast den 20 april 2020 finnas tillgängliga på Bolagets webbplats samt huvudkontor. Samtliga handlingar skickas även kostnadsfritt med post till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare som är närvarande vid stämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Det totala antalet aktier i Bolaget uppgår per dagen för kallelsen till 32 027 645 aktier, uppdelat på 1 750 000 preferensaktier med en röst vardera, 2 000 000 A-aktier med tio röster vardera samt 28 277 645 B-aktier med en röst vardera. Det totala antalet röster i bolaget är 50 027 645. Bolaget innehar per dagen för denna kallelse inga egna aktier.

_____________


Stockholm i april 2020


Sdiptech AB (publ)


Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Bengt Lejdström, CFO, +46 702 74 22 00, bengt.lejdstrom@sdiptech.com

My Lundberg, IR & PR Manager, +46 703 61 18 10, my.lundberg@sdiptech.com

Sdiptechs stamaktie av serie B handlas under kortnamn SDIP B med ISIN-kod SE0003756758.
Sdiptechs preferensaktier handlas under kortnamn SDIP PREF med ISIN-kod SE0006758348.
Sdiptechs Certified Adviser på Nasdaq First North Premier Growth Market är Erik Penser Bank, +468-463 83 00, certifiedadviser@penser.se. Mer information finns på bolagets hemsida: www.sdiptech.com 

Sdiptech AB är en teknikkoncern med huvudfokus på infrastruktursegment som är kritiska för välfungerande samhällen och välfärd, exempelvis vatten & sanitet, el & automation, energieffektivitet & luftklimat och transport. Som en del av vårt erbjudande i storstadsområden erbjuder vi också nischade tekniska tjänster för fastigheter. Sdiptech omsätter ca 1 750 Mkr och har sitt säte i Stockholm.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 april 2020 kl. 19:00.

 

Bilaga