Det verkar som att du använder Internet Explorer.

Tyvärr har Internet Explorer inte fått några riktiga uppdateringar sedan 2015, då Microsoft introducerade sin nya webbläsare Edge. Som ett resultat har inte Explorer stöd för moderna webbtekniker, vilket resulterar i att moderna webbsidor (som denna) inte visas ordentligt.

Länkarna nedan hjälper dig installera en ny webbläsare, ifall du inte redan har en.

It seems like you are using Internet Explorer.

Unfortunately, Internet Explorer has not received any real attention since 2015, when Microsoft introduced their new web browser Edge. As a result, Internet Explorer does not support modern web technologies, which means that modern websites (such as this one) will not display as intended.

The links below will help you install a new web browser, if you do not already have one installed.

Google Chrome
Mozilla Firefox
Opera
November 1, 2017 5:45 PM
1
November
2017
17:45

Sdiptech AB (publ) förvärvar Polyproject Environment AB

Pressmeddelande
1 november 2017, 17:45

Sdiptech förvärvar Polyproject Environment AB

Sdiptech förvärvade per dagens datum samtliga aktier i Polyproject Environment AB.

Polyproject Environment är ett miljöteknikbolag specialiserat på kundanpassade komponenter och anläggningar för rening av kontaminerade vätskor, gaser och vatten. Under räkenskapsåret 2016 uppgick nettoomsättningen till cirka 39 Mkr och rörelseresultatet till cirka 6 Mkr.

Jakob Holm, VD Sdiptech, kommenterar:

"Polyproject kompletterar koncernens existerande erbjudande inom vattenrening genom sin specialisering mot starkt kontaminerade miljöer som uppkommer i städer och industrier. Bolagets lösningar fyller en viktig funktion i framtida infrastrukturer och marknaden för rening av vatten, mark och luft förväntas öka i takt med att striktare miljöregleringar införs, och ett allmänt ökat fokus på miljöfrågor."

Daniel Bergsten, VD Polyproject Environment, kommenterar:

"För Polyproject kan stora möjligheter realiseras genom att få in en stabil och långsiktig ägare som Sdiptech. Vi blir med Sdiptech exponerade mot en större marknad och får nya naturliga samarbetspartners genom vilka vi kan vidareutveckla vårt erbjudande."


Inklusive förvärvet uppgår Sdiptechs sammanlagda intäkter på årsbasis till cirka 1.144 Mkr och EBITA på årsbasis till cirka 158 Mkr. För bolag som har varit i koncernens ägo under mindre än ett år har de senaste årsboksluten adderats till koncernens resultat för övriga bolag baserat på deras utfall de senaste fyra kvartalen. Total köpeskilling kommer maximalt att uppgå till 61,2 Mkr, inklusive framtida resultatbaserade tilläggsköpeskillingar över två år, vilket även förutsätter en fortsatt god tillväxt i verksamheten. Vid dagens förvärv utbetalades 39,2 Mkr kontant, medan resterande belopp kommer tas upp som en skuld i koncernens redovisning.


Sdiptech AB:s stamaktie av serie B handlas under kortnamn SDIP B med ISIN-kod SE0003756758.
Sdiptech AB:s preferensaktier handlas under kortnamn SDIP PREF med ISIN-kod SE0006758348.
Sdiptech AB:s Certified Adviser på Nasdaq First North Stockholm är Erik Penser Bank. Mer information finns på bolagets hemsida: www.sdiptech.com


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Carl Johan Åkesson, CFO, +46 708 30 70 57, cj.akesson@sdiptech.com
Jakob Holm, VD, +46 761 61 21 91, jakob.holm@sdiptech.com

Sdiptech AB är en teknikkoncern med huvudfokus på urbana infrastrukturer. Koncernen erbjuder djupt nischade tjänster och produkter för att såväl bygga ut som att renovera snabbväxande storstäder. Bolaget har sitt säte i Stockholm.

Denna information är sådan information som Sdiptech AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 1 november 2017 kl. 17:45.