Det verkar som att du använder Internet Explorer.

Tyvärr har Internet Explorer inte fått några riktiga uppdateringar sedan 2015, då Microsoft introducerade sin nya webbläsare Edge. Som ett resultat har inte Explorer stöd för moderna webbtekniker, vilket resulterar i att moderna webbsidor (som denna) inte visas ordentligt.

Länkarna nedan hjälper dig installera en ny webbläsare, ifall du inte redan har en.

It seems like you are using Internet Explorer.

Unfortunately, Internet Explorer has not received any real attention since 2015, when Microsoft introduced their new web browser Edge. As a result, Internet Explorer does not support modern web technologies, which means that modern websites (such as this one) will not display as intended.

The links below will help you install a new web browser, if you do not already have one installed.

Google Chrome
Mozilla Firefox
Opera
August 28, 2019 9:00 PM
28
August
2019
21:00

Sdiptech AB (publ) förvärvar Auger Site Investigations Limited i Storbritannien

Pressmeddelande
28 augusti 2019, 21:00

Sdiptech AB (publ) förvärvar Auger Site Investigations Limited i Storbritannien

Sdiptech har idag förvärvat samtliga aktier i Auger Site Investigations Limited.

Auger Site Investigations är specialiserade på skadehantering av infrastruktur under jord, t.ex. skador på vattenledningar, dränering och avlopp. Kunderna återfinns inom försäkringsbranschen i Storbritannien. Bolaget omsätter cirka 12,5 miljoner GBP och har ett rörelseresultat före skatt om cirka 2,9 miljoner GBP.

Jakob Holm, VD Sdiptech, kommenterar:

"Auger Site Investigations Ltd har en ledande position på den brittiska försäkringsmarknaden för hantering av skador på vatten, dränering och avlopp. Denna position har uppnåtts genom att systematiskt leverera branschens högsta kundnöjdhet och en unik digital plattform som integrerar försäkringsbolag, försäkringstagare och den egna verksamheten. Marknaden är icke-cyklisk och uppvisar en långsam men stadig tillväxt som en följd av åldrande infrastruktur, ökande läckage eller stopp i ledningar.  Auger Site Investigations Ltd passar väl in i våra strategiska fokusområden för fortsatt expansion och kommer att inkluderas i affärsområdet Special Infrastructure Solutions.

Vi välkomnar VD och grundare Dave Brewster samt resterande team till Sdiptech-koncernen och ser fram emot att fortsätta utveckla bolaget tillsammans med dem."

Vid förvärvet värderas företaget till 19,0 miljoner GBP, varav 13,3 miljoner GBP betalas på tillträdesdagen. Den slutgiltiga köpeskillingen, vilken regleras i slutet av en earn-out-period, kommer att ligga på mellan 13,3 och 24,7 miljoner GBP beroende på bolagets resultatutveckling under earn-out-perioden. En slutgiltig total köpeskilling som är högre än det nuvarande värdet på 19,0 miljoner GBP förutsätter en högre resultatnivå än nuvarande nivå.

Förvärvet finansieras med nuvarande medel och befintlig kreditfacilitet. Externa förvärvskostnader beräknas till 6 - 8 miljoner SEK totalt. Som tidigare kommunicerats har Sdiptech byggt upp ett nytt och internt förvärvsteam, vilket kommer att väsentligt minska förvärvskostnaderna framöver.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jakob Holm, VD, +46 761 61 21 91, jakob.holm@sdiptech.com

Bengt Lejdström, CFO, +46 702 74 22 00, bengt.lejdstrom@sdiptech.com

Sdiptech ABs stamaktie av serie B handlas under kortnamn SDIP B med ISIN-kod SE0003756758.
Sdiptech ABs preferensaktier handlas under kortnamn SDIP PREF med ISIN-kod SE0006758348. Sdiptechs Certified Adviser på Nasdaq First North Stockholm är Erik Penser Bank, +468-463 83 00, certifiedadviser@penser.se. Mer information finns på bolagets hemsida: www.sdiptech.com.

Sdiptech AB är en teknikkoncern med huvudfokus på infrastruktursegment som är kritiska för välfungerande samhällen och välfärd, exempelvis vatten & sanitet, el & automation, energieffektivitet & luftklimat och transport. Som en del av vårt erbjudande i storstadsområden erbjuder vi också nischade tekniska tjänster för fastigheter. Sdiptech omsätter ca 1 500 Mkr och har sitt säte i Stockholm.

Denna information är sådan information som Sdiptech AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 28 augusti 2019 kl. 21:00.

 

Bilaga