Det verkar som att du använder Internet Explorer.

Tyvärr har Internet Explorer inte fått några riktiga uppdateringar sedan 2015, då Microsoft introducerade sin nya webbläsare Edge. Som ett resultat har inte Explorer stöd för moderna webbtekniker, vilket resulterar i att moderna webbsidor (som denna) inte visas ordentligt.

Länkarna nedan hjälper dig installera en ny webbläsare, ifall du inte redan har en.

It seems like you are using Internet Explorer.

Unfortunately, Internet Explorer has not received any real attention since 2015, when Microsoft introduced their new web browser Edge. As a result, Internet Explorer does not support modern web technologies, which means that modern websites (such as this one) will not display as intended.

The links below will help you install a new web browser, if you do not already have one installed.

Google Chrome
Mozilla Firefox
Opera
March 5, 2018 5:30 PM
5
March
2018
17:30

Kommuniké från extra bolagsstämma i Sdiptech AB (publ)

Pressmeddelande
5 mars 2018, 17:30

Kommuniké från extra bolagsstämma i Sdiptech AB (publ)

Aktieägarna i Sdiptech samlades måndagen den 5 mars 2018 i Stockholm för extra bolagsstämma och fattade följande huvudsakliga beslut.

Bolagsstämman beslutade enhälligt i enlighet med styrelsens förslag om införande av ett incitamentsprogram genom emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner.

Incitamentsprogrammet omfattar högst 756 000 teckningsoptioner fördelat på tre serier: 252 000 teckningsoptioner av serie 2018/2021, 252 000 teckningsoptioner av serie 2018/2022 samt 252 000 teckningsoptioner av serie 2018/2023. Teckningsoptionerna tecknas, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, av ett helägt dotterbolag med rätt och skyldighet för dotterbolaget att överlåta teckningsoptionerna till deltagare i incitamentsprogrammet. Sådana överlåtelser ska ske till marknadspris.

Varje teckningsoption av serie 2018/2021ger innehavaren rätt att teckna en ny stamaktie av serie B i bolaget ("B-aktier") under tiden från och med det senare av (i) den 1 februari 2021 och (ii) dagen efter offentliggörandet av bolagets bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2020 till och med den 12 mars 2021. Teckningskursen för nya B-aktier tecknade med stöd teckningsoptionerna ska uppgå till 59,80 kronor, motsvarande 140 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för B-aktien på Nasdaq First North under perioden 19 februari-2 mars 2018 ("Referenskursen").

Varje teckningsoption av serie 2018/2022 ger innehavaren rätt att teckna en ny B-aktie i bolaget under tiden från och med det senare av (i) den 1 februari 2022 och (ii) dagen efter offentliggörandet av bolagets bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2021 till och med den 11 mars 2022. Teckningskursen för nya B-aktier tecknade med stöd av dessa teckningsoptioner ska uppgå till 67,10 kronor, motsvarande 157 procent av Referenskursen.

Varje teckningsoption av serie 2018/2023 ger innehavaren rätt att teckna en ny B-aktie i bolaget under tiden från och med det senare av (i) den 1 februari 2023 och (ii) dagen efter offentliggörandet av bolagets bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2022 till och med den 10 mars 2023. Teckningskursen för nya B-aktier tecknade med stöd av dessa teckningsoptioner ska uppgå till 75,20 kronor, motsvarande 176 procent av Referenskursen.

Ökningen av bolagets aktiekapital kommer vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner att uppgå till högst 18 900 kronor, varav 6 300 kronor avseende respektive serie, motsvarande en utspädning om högst cirka 2,4 procent av aktierna och cirka 1,5 procent av rösterna.

Syftet med det föreslagna incitamentsprogrammet, och skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, är att skapa förutsättningar för att behålla och rekrytera kompetent personal till koncernen, öka deltagarnas motivation, företagslojalitet och intressegemenskap med bolagets aktieägare samt att främja eget aktieägande i bolaget och därigenom främja aktieägarvärde och bolagets långsiktiga värdeskapande.

Sdiptechs stamaktie av serie B handlas under kortnamn SDIP B med ISIN-kod SE0003756758. Sdiptechs preferensaktier handlas under kortnamn SDIP PREF med ISIN-kod SE0006758348. Sdiptechs Certified Adviser på Nasdaq First North Stockholm är Erik Penser Bank. Mer information finns på bolagets hemsida: www.sdiptech.com

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Carl Johan Åkesson, CFO, +46 708 30 70 57, cj.akesson@sdiptech.com
Jakob Holm, VD, +46 761 61 21 91, jakob.holm@sdiptech.com

Sdiptech AB är en teknikkoncern med huvudfokus på urbana infrastrukturer. Koncernen erbjuder djupt nischade tjänster och produkter för att såväl bygga ut som att renovera snabbväxande storstäder. Bolaget har sitt säte i Stockholm.


Informationen lämnades för offentliggörande den 5 mars 2018 kl. 17:30.