Det verkar som att du använder Internet Explorer.

Tyvärr har Internet Explorer inte fått några riktiga uppdateringar sedan 2015, då Microsoft introducerade sin nya webbläsare Edge. Som ett resultat har inte Explorer stöd för moderna webbtekniker, vilket resulterar i att moderna webbsidor (som denna) inte visas ordentligt.

Länkarna nedan hjälper dig installera en ny webbläsare, ifall du inte redan har en.

It seems like you are using Internet Explorer.

Unfortunately, Internet Explorer has not received any real attention since 2015, when Microsoft introduced their new web browser Edge. As a result, Internet Explorer does not support modern web technologies, which means that modern websites (such as this one) will not display as intended.

The links below will help you install a new web browser, if you do not already have one installed.

Google Chrome
Mozilla Firefox
Opera
May 18, 2021 10:00 AM
18
May
2021
10:00

Kommuniké från årsstämma i Sdiptech AB (publ)

Pressmeddelande

18 maj 2021, 10:00

Kommuniké från årsstämma i Sdiptech AB (publ)

Aktieägarna i Sdiptech AB (publ) ("Bolaget") har idag, tisdagen den 18 maj 2021, genomfört årsstämma genom poströstning.

Med anledning av covid-19 och myndigheternas råd hölls årsstämman genom förhandsröstning (s.k. poströstning) utan någon fysisk närvaro.

Bolagets och koncernens resultat- och balansräkningar fastställdes och styrelse och verkställande direktör beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om vinstutdelning om åtta kronor per preferensaktie att betalas kvartalsvis med två kronor per preferensaktie. Avstämningsdagar för vinstutdelning på preferensaktier ska vara den 15 juni 2021, 15 september 2021, 15 december 2021 och 15 mars 2022. Årsstämman beslutade att ingen utdelning lämnas på stamaktier av serie A eller stamaktier av serie B, utan att resterande vinstmedel balanseras i ny räkning.

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om (i) att antalet styrelseledamöter ska uppgå till fem stycken, (ii) omval av Johnny Alvarsson, Birgitta Henriksson, Urban Doverholt, Eola Änggård Runsten och Jan Samuelson till styrelseledamöter och (iii) omval av Jan Samuelson till styrelseordförande.

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att arvode till styrelsen ska utgå med totalt
1 880 000 kronor. Av detta arvode ska var och en av styrelseledamöterna erhålla 270 000 kronor per styrelseledamot och 800 000 kronor till styrelsens ordförande. Årsstämman beslöt vidare att arvode för arbete inom bolagets Revisionskommitté ska utgå med 150 000 kronor till ordföranden samt 50 000 per ledamot (en till två ledamöter). För bolagets Investeringskommitté ska ett arvode om 50 000 kronor utgå till ordföranden samt 50 000 per ledamot (en till två ledamöter). För bolagets Ersättningskommitté skall inget arvode utgå.

Revisionsbolaget PwC Sverige valdes om, i enlighet med valberedningens förslag, till Bolagets revisor, med den auktoriserade revisorn Anna Rosendal som huvudansvarig revisor. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Årsstämman beslutade, i enlighet med förslag från årets valberedning, att ge styrelsens ordförande i uppdrag att kontakta de röstmässigt största aktieägarna per 31 augusti 2021 och be dessa att utse ledamöter, att jämte styrelsens ordförande utgöra valberedning. Valberedningen skall bestå av fyra ledamöter

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag rörande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om ett bemyndigande för styrelsen att intill nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av stamaktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner. Betalning får ske kontant och/eller genom apport eller kvittning eller i övrigt med villkor. Den sammanlagda ökningen av antalet stamaktier, vilket inkluderar utgivande av, konvertering till eller nyteckning av aktier, får – om den sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt – uppgå till maximalt 10 procent av det nuvarande antalet utgivna stamaktier, med justering för eventuell split eller liknande. Bemyndigandet ska främst användas för genomförande av förvärv eller finansiering därav.

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bolaget, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, erbjuder chefer och ledande befattningshavare att förvärva sammanlagt högst 350 000 teckningsoptioner av serie 2021/2024. Förvärv av optioner skall ske till marknadsvärde. Lösenkursen skall fastställas till 126 % av aktiens genomsnittskurs under mätperioden från och med den 19 maj 2021 till och med den 1 juni 2021. Varje Teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en ny stamaktie av serie B i Bolaget under följande perioder: (i) en period om 10 bankdagar från och med den 7 juni 2024, (ii) en period om 10 bankdagar från och med bankdagen efter offentliggörandet av Bolagets delårsrapport för det andra kvartalet 2024, och (iii) en period om 10 bankdagar från och med bankdagen efter offentliggörandet av Bolagets delårsrapport för det tredje kvartalet 2024, dock senast den 30 november 2024

Syftet med programmet är bland annat att ledningspersoner inom koncernen genom en egen investering ska kunna ta del av och verka för en positiv värdeutveckling av bolagets aktier och därmed uppnå ökad intressegemenskap mellan dem och bolagets aktieägare samt att bidra till att ledningspersoner långsiktigt ökar sitt aktieägande i bolaget.

Förslaget från aktieägare att införa ett teckningsoptionsprogram för bolagets styrelse drogs tillbaka av förslagsställaren innan omröstningen slutförts. Något resultat från densamma redovisas därmed inte.

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagsordningen på ett par punkter, dels för att underlätta ägarnas deltagande även vid kommande bolagsstämmor efter att den tillfälliga lagstiftning som gäller under pandemin har upphört att gälla, dels för att bolagsordningen ska överensstämma med ändringar i aktiebolagslagen samt att möjligheten att utse styrelsesuppleanter tas bort vilket är i linje med vad som föreskrivs i Svensk kod för bolagsstyrning.

Stockholm den 18 maj 2021

Sdiptech AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Bengt Lejdström, CFO, +46 702 74 22 00, bengt.lejdstrom@sdiptech.com
My Lundberg, Sustainability & IR Manager, +46 703 61 18 10, my.lundberg@sdiptech.com

Sdiptechs stamaktie av serie B handlas under kortnamn SDIP B med ISIN-kod SE0003756758. Sdiptechs preferensaktier handlas under kortnamn SDIP PREF med ISIN-kod SE0006758348.

Sdiptechs Certified Adviser på Nasdaq First North Premier Growth Market är Erik Penser Bank, +468-463 83 00, certifiedadviser@penser.se Mer information finns på bolagets hemsida: www.sdiptech.com

Sdiptech AB är en teknikkoncern med huvudfokus på infrastruktursegment som är kritiska för välfungerande samhällen och välfärd, exempelvis vatten & sanitet, el & automation, energieffektivitet & luftklimat och transport. Som en del av vårt erbjudande i storstadsområden erbjuder vi också nischade tekniska tjänster för fastigheter. Sdiptech omsätter ca 2 000 Mkr och har sitt säte i Stockholm.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 maj 2021, kl 10:00.