Det verkar som att du använder Internet Explorer.

Tyvärr har Internet Explorer inte fått några riktiga uppdateringar sedan 2015, då Microsoft introducerade sin nya webbläsare Edge. Som ett resultat har inte Explorer stöd för moderna webbtekniker, vilket resulterar i att moderna webbsidor (som denna) inte visas ordentligt.

Länkarna nedan hjälper dig installera en ny webbläsare, ifall du inte redan har en.

It seems like you are using Internet Explorer.

Unfortunately, Internet Explorer has not received any real attention since 2015, when Microsoft introduced their new web browser Edge. As a result, Internet Explorer does not support modern web technologies, which means that modern websites (such as this one) will not display as intended.

The links below will help you install a new web browser, if you do not already have one installed.

Google Chrome
Mozilla Firefox
Opera
May 14, 2018 10:30 PM
14
May
2018
22:30

Kommuniké från årsstämma i Sdiptech AB (publ)

Pressmeddelande
14 maj 2018, 22:30

Kommuniké från årsstämma i Sdiptech AB (publ)

Aktieägarna i Sdiptech AB (publ) ("Sdiptech" eller "Bolaget") samlades måndagen den 14 maj 2018 i Stockholm för årsstämma

Bolagets och koncernens resultat- och balansräkningar fastställdes och styrelse och verkställande direktör beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om vinstutdelning om åtta kronor per preferensaktie att betalas kvartalsvis med två kronor per preferensaktie. Avstämningsdagar för vinstutdelning på preferensaktier ska vara den 15 juni 2018, 14 september 2018, 14 december 2018 och 15 mars 2019. Årsstämman beslutade att ingen utdelning lämnas på stamaktier av serie A eller stamaktier av serie B utan att resterande vinstmedel balanseras i ny räkning.

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om (i) omval av Ashkan Pouya, Saeid Esmaeilzadeh, Johnny Alvarsson, Katarina Lundblad Pinnekamp och Jan Samuelson till styrelseledamöter, (ii) nyval av Markus Sjöholm till styrelseledamot och (iii) nyval av Jan Samuelson till styrelseordförande.

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att arvode till styrelsen ska utgå med totalt 1 200 000 kronor. Av detta arvode ska var och en av styrelseledamöterna erhålla 200 000 kronor. Inget arvode utgår för eventuellt utskottsarbete.

Revisionsbolaget KPMG AB omvaldes i enlighet med valberedningens förslag till Bolagets revisor, med den auktoriserade revisorn Duane Swanson som huvudansvarig revisor. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag rörande nomineringsprocess för valberedningen inför årsstämman 2019.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag rörande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om att godkänna överlåtelse av Bolagets aktieinnehav om 60 procent i S. Professionals AB och dess dotterföretag till S. Professionals AB:s verkställande direktör.

Sdiptech AB (publ)

Styrelsen

Sdiptechs stamaktie av serie B handlas under kortnamn SDIP B med ISIN-kod SE0003756758. Sdiptechs preferensaktier handlas under kortnamn SDIP PREF med ISIN-kod SE0006758348. Sdiptechs Certified Adviser på Nasdaq First North Stockholm är Erik Penser Bank. Mer information finns på bolagets hemsida: www.sdiptech.com

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Carl Johan Åkesson, CFO, +46 708 30 70 57, cj.akesson@sdiptech.com
Jakob Holm, VD, +46 761 61 21 91, jakob.holm@sdiptech.com

Sdiptech AB är en teknikkoncern med huvudfokus på urbana infrastrukturer. Koncernen erbjuder djupt nischade tjänster och produkter för att såväl bygga ut som att renovera snabbväxande storstäder. Bolaget har sitt säte i Stockholm.

Informationen lämnades för offentliggörande den 14 maj 2018, 22:30.