Det verkar som att du använder Internet Explorer.

Tyvärr har Internet Explorer inte fått några riktiga uppdateringar sedan 2015, då Microsoft introducerade sin nya webbläsare Edge. Som ett resultat har inte Explorer stöd för moderna webbtekniker, vilket resulterar i att moderna webbsidor (som denna) inte visas ordentligt.

Länkarna nedan hjälper dig installera en ny webbläsare, ifall du inte redan har en.

It seems like you are using Internet Explorer.

Unfortunately, Internet Explorer has not received any real attention since 2015, when Microsoft introduced their new web browser Edge. As a result, Internet Explorer does not support modern web technologies, which means that modern websites (such as this one) will not display as intended.

The links below will help you install a new web browser, if you do not already have one installed.

Google Chrome
Mozilla Firefox
Opera
March 20, 2020 4:15 PM
20
March
2020
16:15

I samband med världsvattendagen: Sdiptech listar samhällets största vattenutmaningar

Rent vatten är en grundläggande byggsten för att ett samhälle ska växa, blomstra och utvecklas. Den 22 mars varje år infaller den internationella vattendagen, ett initiativ som startades av FNs generalförsamling år 1992. Sdiptech är en teknikkoncern som skapar mer hållbara, effektiva och säkra samhällen genom att förvärva och utveckla verksamheter som erbjuder lösningar på kritiska behov inom infrastruktursektorn, så som avloppsrening, vattensystem och vattenrening. I samband med världsvattendagen lyfter Sdiptech några av Europas viktigaste vattenutmaningar.

Enligt FN och WHO saknar fler än 650 miljonermänniskor i världen tillgång till rent vatten. Dessutom uppges fler än 2,3 miljarder människor sakna tillgång till någon form av toalett. Universell tillgång till vatten och sanitet skulle årligen kunna rädda 2,5 miljoner liv.[1] Till följd av den globala uppvärmningen beräknas dessutom vattentillgången bli än mer begränsad i stora dela av världen. Men vilka vattenutmaningar står Europa inför? Tilltagande vattenbrist, ökande vattenkonsumtion och förnyade krav på vattenrening. Vi tar ofta rent vatten förgivet, men faktum är att vår ständiga strävan efter högre levnadsstandard och ökande behov av rent vatten skapar en långsiktig efterfrågan på nya lösningar och innovationer inom området.

”Klyftan mellan efterfrågan och den faktiska vattenförsörjningen ökar. Bristen på rent vatten i Europa förekommer allt oftare, både till följd av ett ökande behov, men också till följd av klimat förändringar. Något som kan komma att utgöra ett hinder för den ekonomiska tillväxten. Europeiska VA-nät är mycket eftersatta och underinvesterade - 23 procent, och i vissa fall ännu mer, av det färskvatten som transporteras i näten försvinner genom läckage[2]. Strängare regulatoriska insatser ställer allt högre krav och framöver kommer det krävas att lösningar som implementeras för att samhällets vatten- och avloppsbehov tillgodoses på ett energieffektivt sätt”, säger Fredrik Navjord, Affärsområdeschef Water & Energy på Sdiptech.  

Sdiptech listar samhällets främsta vattenutmaningar

Läckande rör: Vatten- och avloppssystem är den infrastruktur som allmänheten anser vara viktigast för att samhället ska fungera. Det visar en undersökning från WSP.[3]Underhållet av ledningssystemen i många delar av Europa är eftersatta och står inför betydande renoveringsbehov. Faktum är att stora delar av det rena dricksvattnet som produceras i vattenreningsverken läcker ut i onödan på grund av läckande rör och ledningar.

Övergödning: Ett stort problem i både sjöar och hav är övergödning och algblomning, vilket orsakas av för höga halter av kväve och fosfor i mark eller vatten. Dessa näringsämnen kan hamna i miljön via utsläpp av kväveoxider från biltrafik, sjöfart och kraftverk. Andra orsaker till övergödning är läckage från jordbruk samt utsläpp från avloppsreningsverk och industrier.

Farliga ämnen: Det finns cirka trettiotusen kemiska ämnen på marknaden i EU.[4] Endast en liten del av dessa är farliga för miljö och hälsa i dagsläget. Det är dock viktigt att få kontroll på utsläppen av dessa ämnen för att vi ska kunna fortsätta ha friskt dricksvatten och rena sjöar och hav framöver.

Klimatrisker: Klimatförändringar förväntas medföra torka och vattenbrist, intensiva nederbörd och översvämningar. Vi har redan fått se prov på längre perioder utan regn, vilket bland annat påverkar områden så som jordbruk, skogsbruk och vattenförsörjning.

Grundvattenändringar: Grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning, men också bidra till en god livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag. Kvalitén på grundvattnet i Europa varierar stort, beroende på såväl naturgivna förutsättningar som den mänskliga påverkan. Störst problem med grundvattenkvalitén har områden med stor befolkning eller mycket jordbruk. Det är därför oerhört viktigt att ta hand om det vatten som används i hus och industrier som till slut hamnar i naturen.


[1] Svenskt Vatten: https://www.svensktvatten.se/fakta-om-vatten/vattenutmaningar/

[2] EuropeanEnvironment Agency: https://www.eea.europa.eu/themes/water/european-waters/water-quality-and-water-assessment/water-assessments/groundwater-quantitative-and-chemical-status

[3] WSP: https://www.wsp.com/sv-SE/insikter/va-skulden

[4] Svensk Vatten: https://www.svensktvatten.se/vattentjanster/avlopp-och-miljo/kretslopp-och-uppstromsarbete/miljogifter-i-kretsloppet/