Det verkar som att du använder Internet Explorer.

Tyvärr har Internet Explorer inte fått några riktiga uppdateringar sedan 2015, då Microsoft introducerade sin nya webbläsare Edge. Som ett resultat har inte Explorer stöd för moderna webbtekniker, vilket resulterar i att moderna webbsidor (som denna) inte visas ordentligt.

Länkarna nedan hjälper dig installera en ny webbläsare, ifall du inte redan har en.

It seems like you are using Internet Explorer.

Unfortunately, Internet Explorer has not received any real attention since 2015, when Microsoft introduced their new web browser Edge. As a result, Internet Explorer does not support modern web technologies, which means that modern websites (such as this one) will not display as intended.

The links below will help you install a new web browser, if you do not already have one installed.

Google Chrome
Mozilla Firefox
Opera

Our role in society

Sustainability is an integrated part of our vision and business strategy. We believe in a future based on more sustainable, efficient and safe societies, and to achieve this, it is crucial to expand and improve the infrastructure around us. We intend to take an active role in this development. Below you can read more about how our products, services and commitment contributes to the society.

Vår roll i samhället

Hållbarhet är en integrerad del av vår vision och affärsstrategi. Vi tror på en framtid som bygger på mer hållbara, effektiva och säkra samhällen och för att uppnå detta är det avgörande att utöka och förbättra infrastrukturen kring oss. Vi har för avsikt att ta en aktiv roll i denna utveckling. Nedan kan du läsa mer om våra produkter, tjänster och engagemang inom hållbarhet.

Contact

Kontakt

My Lundberg
Sustainability & IR Manager
Sustainability & IR Manager
+46 (0) 703 61 18 10
my.lundberg@sdiptech.com

The UN's 17 global sustainability goals

The UN's global goals are the most ambitious sustainable development agenda ever adopted by the countries of the world and exist to eradicate extreme poverty, reduce inequalities and injustices, promote peace and tackle the climate crisis. Infrastructure has an obvious role in several of the UN's sustainability goals and is a unifying issue across political boundaries. Sdiptech's operations contribute to 10 of the 17 global goals, below are some examples of this.

FN:s 17 globala hållbarhetsmål

FN:s globala mål är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och finns till för att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor, främja fred och bekämpa klimatkrisen. Infrastruktur har en självklar roll i flera av FN:s hållbarhetsmål och är en förenande fråga över politiska gränser. Sdiptechs verksamheter bidrar till 10 av de 17 de globala målen, nedan listas några exempel på detta.

Goal 3

Is to ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages. One of Sdiptech’s companies, which contribute to this goal and more specifically to target 3.7, which is about reducing the number of illnesses and deaths due to hazardous chemicals and pollutants, is Medicvent. The company’s technology improves the working environment by maximising the absorption of unhealthy leaking gases. Through Sdiptech's company Hilltip, we also contribute to target 3.6, which highlights the importance of reducing the number of deaths and injuries in traffic. According to the Swedish Transport Agency, accidents among pedestrians increase significantly during November and December. Winter conditions are an important aspect for road safety in northern Europe and a big issue is poor road conditions and darkness. Hilltip is one of Europe's leading manufacturers of road maintenance equipment for smaller roads, cycle lanes and sidewalks.

MÅL 3

Handlar om att säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla. En av Sdiptechs verksamheter som bidrar till detta och mer specifikt delmålet 3.9, som handlar om att minska antalet sjukdom- och dödsfall till följd av skadliga kemikalier och föroreningar är Medicvent. Bolagets teknologi förbättrar arbetsmiljön på sjukhus genom att maximera upptagningen av ohälsosamma läckande gaser. Genom Sdiptechs bolag Hilltip bidrar vi även till delmål 3.6, som lyfter vikten av att minska antalet dödsfall och skador i trafiken. Enligt Transportstyrelsen ökar olyckorna bland gångtrafikanter rejält under november och december. Vinterförhållanden är en viktig aspekt för trafiksäkerheten i norra Europa och det är främst dåligt väglag och mörker som spelar in. Hilltip är en av Europas främsta tillverkare av utrustning för vägunderhåll och halkbekämpning för mindre vägar, cykelbanor och trottoarer.

Goal 4

Is about ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all. Target 4.A highlights the importance of build and upgrade education facilities that are child, disability and gender sensitive and provide safe, non-violent, inclusive and effective learning environments. Our business unit Alerter Group specializes in radio-based communication and fire alarm systems for deaf and hard of hearing and their main customers are colleges and universities.

MÅL 4

Syftar till att säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla. Delmål 4.A handlar om inkluderande och trygga utbildningsmiljöer där bland annat utbildningsmiljöer som är anpassade för barn och personer med funktionsnedsättning ska förbättras. Vår affärsenhet Alerter Group är specialiserad på radiobaserade kommunikations- och brandlarmsystem för döva och hörselskadade och deras främsta kunder är skolor och universitet.

Goal 6

Refers to ensure availability and sustainable management of water and sanitation for all. A number of Sdiptech’s business units operate within water treatment and sustainable water supply. One example is Pure Water Scandinavia, which is specialised within ultra-pure water. They design, construct, commission and service water treatment plants in hospitals around the world.

MÅL 6

Handlar om att säkerställa tillgången till och en hållbar förvaltning av vatten och sanitet. Ett flertal av Sdiptechs affärsenheter verkar inom vattenrening och hållbar vattenförsörjning. Ett exempel är Pure Water Scandinavia, som specialiserat sig inom ultrarent vatten. De projekterar, konstruerar, driftsätter och servar vattenreningsanläggningar på sjukhus runt om i världen.

Goal 7

Is to ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all. Unipower, Eurotech, Centralbyggarna and Centralmontage are some of Sdiptech’s business units that are working in different ways for a more sustainable, efficient and secure electricity supply.

MÅL 7

Avser att säkerställa tillgång till ekonomiskt överkomlig, tillförlitlig, hållbar och modern energi för alla. Unipower, Eurotech, Centralbyggarna och Centralmontage är några av Sdiptechs affärsenheter som på olika sätt arbetar för en mer hållbar, effektiv och säker energiförsörjning.

Goal 8

Is to promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and productive employment and decent work. Several of Sdiptech’s businesses contribute to this goal and more specifically to target 8.8, which aims to protect employees’ rights and promote a safe and secure working environment for all. Optyma Security Solutions, Multitech Site Services and Tello Service Partner are some of Sdiptech’s companies, which in different ways contribute to safer working environments.

MÅL 8

Handlar om att verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor. Flera av Sdiptechs verksamheter bidrar till detta och mer specifikt delmål 8.8, som syftar till att skydda arbetstagares rättigheter och främja trygg och säker arbetsmiljö för alla. Optyma Security Solutions, Multitech Site Services och Tello Service Partner är några av Sdiptechs verksamheter som på olika sätt bidrar till att skapa säkrare arbetsmiljöer.

Goal 9

Is to build resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable industrialisation and foster innovation. This is part of Sdiptech’s backbone and is a central part of the entire operations. One of a number of companies within the Sdiptech Group that contributes to this goal is KSS Klimat & Styrsystem, which helps property owners to optimise energy and capacity use based on a building’s system and operations. In this way, both the energy consumption and the environmental impact can be reduced.

MÅL 9

Syftar till att bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering samt främja innovation. Detta ligger i Sdiptechs ryggrad och är en central del av hela verksamheten. En av flera verksamheter inom Sdiptech-koncernen som bidrar till detta är KSS Klimat & Styrsystem, som hjälper fastighetsägare att optimera energi och effektanvändningen utifrån en byggnads system och verksamhet. Därigenom kan såväl energiförbrukningen som miljöpåverkan minskas.

Goal 11

Is to make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable. Sdiptech, among other things, contributes to target 11.2, which aims to provide access to sustainable transport systems for all and improve road safety, through RedSpeed International, specializing in digital speed cameras and traffic monitoring. There is a clear link between speed and traffic accidents. The damage sequence becomes milder and the risk of the accident even occurring decreases at a lower speed. An important speed-reducing measure is traffic cameras, which also create a better and smoother traffic flow, and in turn results in less environmental impact and increases ecological sustainability. Through less noise and improved mobility for cyclists and pedestrians, social sustainability can also increase.

MÅL 11

Handlar om att göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara. Sdiptech bidrar bland annat till delmål 11.2, som syftar till att tillgängliggöra hållbara transportsystem och förbättra trafiksäkerheten, genom vår affärsenhet RedSpeed International som specialiserar sig på digitala kameror för hastighet och trafikövervakning. Det finns en tydlig koppling mellan hastighet och olyckor i trafiken. Skadeföljden blir lindrigare och risken för att olyckan ens inträffar minskar vid lägre hastighet. En viktig hastighetsdämpande åtgärd är trafikkameror, vilka också skapar ett bättre och jämnare trafikflöde som i sin tur resulterar i mindre miljöpåverkan och ökar den ekologiska hållbarheten. Genom mindre buller och förbättrad rörlighet för cyklister och fotgängare kan även den sociala hållbarheten öka.

Goal 12

Is to ensure sustainable consumption and production patterns. Sdiptech, among other things, contributes to target 12.5, which aims to promote responsible management of chemicals and waste, through Water Treatment Products, which is a leader within preparation and manufacture of chemical products for water treatment in the UK. Another example is Frigotech AB which reduces leaks in refrigeration units, which otherwise release large quantities of carbon dioxide equivalents.

MÅL 12

Avser att säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster. Sdiptech bidrar bland annat till delmål 12.5, som syftar till ansvarsfull hantering av kemikalier och avfall genom Water Treatment Products, som är ledande inom tillredning och tillverkning av kemiska produkter för vattenrening i Storbritannien. Ett annat exempel är Frigotech, som minskar läckage i kylanläggningar, som annars släpper ut stora mängder koldioxidekvivalenter.

Goal 13

Is to take urgent action to defeat climate change and its impacts. One of Sdiptech’s many business units that contribute to goal this is Polyproject Environment, which are specialised in products for the purification of aggressive liquids, water, gases and air. They are one of Scandinavia’s leading environmental technology companies and supply both turnkey plants and tailor-made components.

MÅL 13

Handlar om att vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser. Ett av många av Sdiptechs affärsenheter som bidrar till detta är Polyproject Environment, som är specialiserade på produkter för rening av aggressiva vätskor, vatten, gaser och luft. De är ett av Skandinaviens ledande miljöteknikbolag och levererar såväl nyckelfärdiga anläggningar som skräddarsydda komponenter.

Goal 14

Aims to conserve and sustainably use the oceans, seas and marine resources for sustainable development. One of Sdiptech’s companies that contribute to the goal and more specifically to target 14.1, which aims to prevent and significantly reduce marine pollution of all kinds, is Topas Vatten. They work with wastewater treatment for properties outside the municipal water supply and sewerage networks.

MÅL 14

Syftar till att bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt för en hållbar utveckling. En av Sdiptechs verksamheter som bidrar till målet och mer specifikt delmålet 14.1, som syftar till att minska föroreningarna i haven, är Topas Vatten. De arbetar med rening av avloppsvatten för fastigheter utanför de kommunala VA-nätverken.

Nasdaq ESG Transparency Partner

ESG stands for Environment, Social, Governance and concerns criteria in environment, society/social and corporate governance. It is used as a set of standards to evaluate companies' impact on the society. This year we have started Nasdaq's ESG reporting and are now certified as a "Nasdaq ESG Transparency Partner". We look forward to continuing this important work and further developing our reporting.

Read more about the most common ESG questions we get here.

Nasdaq ESG Transparency Partner

ESG står för Environment, Social, Governance och berör kriterier inom miljö, samhälle/social och bolagsstyrning. Det används som en uppsättning standarder för att utvärdera företags påverkan på samhället. I år har vi påbörjat Nasdaqs ESG-rapportering och är nu certifierade som en "Nasdaq ESG Transparency Partner". Vi ser fram emot att fortsätta detta viktiga arbeta och utveckla vår rapportering ytterligare.

Läs mer om de vanligaste ESG-frågorna vi får här.

Global Utmaning

This year, we joined the think tank Global Utmaning, an independent organization that works for socially, economically and climate-sustainable development. We will primarily be involved in the organization's Sustainable Cities program, which focuses on the cities' increasingly important role as a driving force towards a globally sustainable development. #Urbangirlsmovement is one of several important initiatives within the program, with the aim of prioritizing young women's needs in urban development and thereby be able to create more inclusive and sustainable cities.

Global Utmaning

I år anslöt vi oss som stödföretag till Tankesmedjan Global Utmaning, en oberoende organisation som verkar för socialt, ekonomiskt och klimatmässigt hållbar utveckling. Vi kommer främst engagera oss inom organisationens program Hållbara Städer, som fokuserar på städernas allt viktigare roll som pådrivare mot en globalt hållbar utveckling. #Urbangirlsmovement är ett av flera viktiga initiativ inom programmet, med syfte att prioritera unga kvinnors behov i stadsutveckling och därigenom kunna skapa mer inkluderande och hållbara städer.

Aktiv skola

For the past two years, we have been supporting Aktiv Skola, an organization that works preventively with information about grooming. An important work that we support to create security in society, from an early age.

Aktiv Skola

Vi stöttar sedan två år tillbaka Aktiv Skola, en organisation som arbetar preventivt med information om grooming. Ett viktigt arbete som vi stöttar för att skapa trygghet i samhället, redan från tidig ålder.