Det verkar som att du använder Internet Explorer.

Tyvärr har Internet Explorer inte fått några riktiga uppdateringar sedan 2015, då Microsoft introducerade sin nya webbläsare Edge. Som ett resultat har inte Explorer stöd för moderna webbtekniker, vilket resulterar i att moderna webbsidor (som denna) inte visas ordentligt.

Länkarna nedan hjälper dig installera en ny webbläsare, ifall du inte redan har en.

It seems like you are using Internet Explorer.

Unfortunately, Internet Explorer has not received any real attention since 2015, when Microsoft introduced their new web browser Edge. As a result, Internet Explorer does not support modern web technologies, which means that modern websites (such as this one) will not display as intended.

The links below will help you install a new web browser, if you do not already have one installed.

Google Chrome
Mozilla Firefox
Opera
November 2, 2020 4:04 PM
2
November
2020
16:04

Vanligaste ESG-frågorna vi får

För att underlätta investerares analyser kring våra hållbarhetsmöjligheter och risker har vi listat de vanligaste ESG-frågorna vi får, med utgångspunkt från bland annat Carnegies och Spiltans frågebatteri till emittenter. Tveka inte att höra av er om ni har ytterligare frågor kopplade till hållbarhet och etik, se kontaktuppgifter nedan.

Miljörelaterade frågor:

Planerar Sdiptech några klimatrelaterade investeringar?

Vår affärsmodell bygger på att förvärva bolag som bidrar till mer hållbara, effektiva och säkra samhällen. Vårt ansvar som ägare är att utveckla dessa fina bolag så att deras produkter och tjänster kan nå ut till fler kunder och marknader. Klimatrelaterade investeringar, såväl förvärv som affärsutveckling, är därmed kärnan i vår verksamhet. I samband med att vi under 2020 accelererat vårt hållbarhetsarbete har vi även instiftat ett hållbarhetsråd och en ansvarig som kommer arbeta med hur vi som koncern kan bli än mer hållbar. Vi ser fram emot att kunna identifiera vad våra intressenter anser vi bör fokusera mer på, för att därefter kunna sätta upp fler mål och arbeta för att realisera dessa.

Vilka är Sdiptechs främsta klimatrelaterade möjligheter?

I takt med förändrade konsumentbeteenden anpassar sig politiker med uppdaterade lagar och regleringar. Dessa implementeras i vår infrastruktur vilket skapar ett ständigt flöde av tekniska förbättringar som utvecklas för vår infrastruktur. Eftersom samtliga av våra bolag bidrar till mer hållbara, effektiva och säkra samhällen anser vi att vi ligger i framkant och har ett försprång i omställningen mot mer hållbara samhällen.

Vilka är Sdiptechs främsta klimatrelaterade risker?

Sdiptech har ingen verksamhet som skulle kunna medföra några betydande fysiska- eller transitionsrelaterade risker för hela koncernen. Vi ser snarare möjligheter med omställningen då de bolag vi redan äger i många fall redan ligger i framkant vad gäller hållbarhet. Dessutom tror vi att omställningen mot mer hållbara samhällen kommer resultera i fler spännande företag med ny teknologi inom vårt område startas, vilka vi sedermera kan investera i. Det finns dock ett par av Sdiptechs cirka 35 affärsenheter som är exponerade mot både fysiska och transitionrelaterade-/omställningsrisker. Vad gäller fysiska risker kan exempelvis några av Sdiptechs bolag som är exponerade mot vinterrelaterade väglag, så som Hilltip och Thors Trading, påverkas om medeltemperaturen skulle öka markant. Å andra sidan finns det andra bolag inom koncernen som gynnas av mildare temperaturer. När det kommer till omställningsrisker kan exempelvis lagar, policys, ökade rapporteringskrav och förändrat kundbeteende påverka några av våra affärsenheter. Men återigen har Sdiptech ett flertal bolag som skulle gynnas av samma händelser.

Exempel på en av Sdiptechs affärsenheter som är exponerad mot en fysisk klimatrisk: 

Vår affärsenhet Hilltip Ab Oy är en ledande leverantör av vägunderhållsredskap anpassade för pickuper och mindre lastbilar och traktorer. De tillverkar förvisso utrustning till väg- och åkerunderhåll för alla årstider, men i huvudsak snöplogar och saltspridare. Det finns ett tilltagande problem med väderomställningar under vinterhalvåret i Europa, vilket ökar behovet av halkbekämpning för mindre vägar, cykelbanor och trottoarer. Så trots att ett varmare klimat minskar behovet av att ploga snö, bidrar det till mer halka och därmed ett större behov av halkbekämpning. Men om klimatförändringarna på sikt skulle resultera i väsentligt högre medeltemperaturer utan några minusgrader under vinterhalvåren, skulle det generella behovet på halkbekämpning också minska.

Exempel på en av Sdiptechs affärsenheter som är exponerad mot en omställningsrisk:

Vår affärsenhet Storadio Areo Ab är en ledande leverantör av högfrekvent kommunikation avsedd för operativ kontroll till trafikflyg. Storadio påverkas inte nämnvärt av att det flygs mindre, då flygbolagen behöver bolagets tjänst oavsett flygfrekvensen. Men om klimatförändringarna resulterar i beteendeförändringar som i sin tur bidrar till mindre kommersiella flygningar, kan det resultera i att flygbolag, som är Storadios kunder, går i konkurs.

Bygger Sdiptechs verksamhet på någon tillgång eller resurs som det råder brist på?

Tvärtom arbetar flera av Sdiptechs verksamheter med erbjudanden som kan hjälpa fler att hushålla med viktiga tillgångar och resurser, så som vatten och energi genom olika vattenreningslösningar och energioptimering.

Sociala frågor:

Har Sdiptech historiskt sett haft problem med arbetsmiljöolyckor?

Säkerhet är djupt integrerat i Sdiptechs kärnverksamhet, där flera av våra bolag bidrar till att skydda arbetstagare och främja trygg och säker arbetsmiljö för alla. Några exempel på Sdiptechs affärsenheter som på olika sätt bidrar till att skapa säkrare arbetsmiljöer är:
• Alerter Group arbetar med brandvarnare för hörselskadade och döva.
• Optyma Security Solutions säljer säkerhetssystem till bland annat sjukhus och järnvägsstationer.
• Multitech Site Services sätter upp säkerhetsstationer vid byggnationer.
• Medicvents teknologi förbättrar arbetsmiljön på sjukhus genom att maximera upptagningen av ohälsosamma läckande gaser.
• Tello Service Partner säljer säkerhetslösningar på tak och byggnader.

Vi försöker leva som vi lär där säkerhet för Sdiptechs anställda kommer i första hand. Vi har ett par verksamheter där man arbetar i utsatta miljöer, exempelvis takrenovering, hissverksamheter och vattenrening. På dessa affärsenheter finns det tydliga säkerhetsrutiner kring hur de anställda ska skydda sig.

Bedriver Sdiptechs några samhällsengagemang, utöver de som har en direkt koppling till verksamheten?

• I år anslöt vi oss som stödföretag till Tankesmedjan Global Utmaning, en oberoende organisation som verkar för socialt, ekonomiskt och klimatmässigt hållbar utveckling. Vi kommer främst engagera oss inom organisationens program Hållbara Städer, som fokuserar på städernas allt viktigare roll som pådrivare mot en globalt hållbar utveckling. #Urbangirlsmovement är ett av flera viktiga initiativ inom programmet, med syfte att prioritera unga kvinnors behov i stadsutveckling och därigenom kunna skapa mer inkluderande och hållbara städer.

• Vi stöttar sedan två år tillbaka Aktiv Skola, en organisation som arbetar preventivt med information om grooming. Ett viktigt arbete som vi stöttar för att skapa trygghet i samhället, redan från tidig ålder.

• I mars drabbades Kroatiens huvudstad Zagreb och dess invånare av den kraftigaste jordbävningen som inträffat i landet på 140 år. I samband med detta startade den kroatiska regeringen kampanjen ”Together for Zagreb” dit företag och privatpersoner kan bidra med pengar för att hjälpa till och lindra konsekvenserna som jordbävningen orsakat. Då en av våra affärsenheter är stationerade i Zagreb var det en självklarhet för oss att stötta initiativet med donationer.

• Därtill engagerar sig flera av våra affärsenheter i lokala föreningar för att stödja samhällena de verkar i.

Hur arbetar Sdiptech med cirkulär ekonomi – hur hanteras inköp och avfall?

Vi återvinner de produkter som förbrukas i den mån vi har möjlighet. Men då merparten av våra affärsenheter är service- och installationsbaserade och de produkter vi säljer sällan är förbrukningsvaror, arbetar vi relativt lite med återvinning och cirkulär ekonomi.

Har Sdiptech mål, policy eller uppförandekoder avseende leverantörer?

Vi har som mål att genomföra en leverantörsutvärdering under 2021. Vi förväntar oss dock som ett minimikrav att kunder och leverantörer har kunskap om och följer gällande lagstiftning.

Ägarfrågor:

Har Sdiptech en extern visselblåsarfunktion?

Ja, se här.

Finns det några pågående eller historiska incidenter avseende korruption, kartellbildning eller annan oetisk affärsverksamhet? Vilka preventiva åtgärder vidtas?

Nej, det har inte skett några sådana incidenter. Vi har en Antikorruptionspolicy, se här.

Var betalar Sdiptech skatt?

Vi betalar skatt i de länder där våra affärsenheter är verksamma, det vill säga Sverige, Norge, Finland, Storbritannien, Österrike och Kroatien.

Finns det oberoende ledamöter i styrelsen?

Ja.

Bedriver Sdiptech några närståendetransaktioner?

Vi har en närståendetransaktion som avser hyra av lokaler mot S Fund 1 AB, vars huvudägare är styrelseledamot i Sdiptech AB.

Ligger ersättning till vd och övriga ledningsgruppen i linje med övriga branschen?

Ja, benchmarkanalyser har genomförts.

Hur ser könsfördelningen på samtliga nivåer ut?

I dagsläget ser könsfördelningen ut enligt endan. Vår målsättning är dock att ha en jämn könsfördelning i styrelse, ledning och på ledande positioner mellan 2025–2030.

Styrelse:
• Status 2020: 33/67 kvinnor/män
• Mål 2025: Uppnå en könsfördelning om 40/60, vilket innebär minst 40 procent av det underrepresenterade könet

Koncernledning:
• Status: 0/100 kvinnor/män
• Mål 2030: Uppnå en könsfördelning om 40/60, vilket innebär minst 40 procent av det underrepresenterade könet

Ledande positioner:
• Status 2020: 32/68 kvinnor/män
• Mål 2030: Uppnå en könsfördelning om 40/60, vilket innebär minst 40 procent av det underrepresenterade könet

Är hållbarhetschefen med i ledningsgruppen? Om nej, vem rapporterar hen till?

Sdiptechs hållbarhetschef rapporterar till bolagets CFO. Däremot har vi ett hållbarhetsråd där tre av de fem deltagarna sitter i ledningsgruppen (VD, CFO och Affärsområdeschef Water & Energy).

Vad har Sdiptech för policies och koder på plats?

• Uppförandekod (inklusive Jämställdhetspolicy, Visselblåsning & Antikorruptionspolicy): Se här.
• Hållbarhetspolicy
• Investeringspolicy för hållbara bolag
• Corporate Governance policy
• Risk Management policy
• HR policy
• Informationssäkerhetspolicy
• Insiderpolicy

Övergripande frågor:

Vilka är Sdiptechs främsta bidrag till FN:s hållbarhetsmål (SDG)?

Infrastruktur har en självklar roll i flera av FN:s hållbarhetsmål och är en förenande fråga över politiska gränser. Sdiptechs verksamheter bidrar till 10 av de 17 de globala målen och flera av delmålen, här listas några exempel på detta.

Är Sdiptech involverade i produktion av kontroversiella varor eller tjänster, så som kol, vapen, alkohol, tobak eller pornografi?

Nej, Sdiptech investerar endast i bolag som bidrar till att skapa mer hållbara, effektiva och säkra samhällen. Vi har en tydlig förvärvsstrategi med hållbarhetskriterier som varje bolag vi investerar i går igenom. Se mer information i Sdiptechs handbok för ansvarsfulla investeringar som kommer upp på hemsidan inom kort.

Vilka är de största hållbarhetsrelaterade utmaningarna i er bransch?

• Öka andelen kvinnor i en annars mansdominerad entreprenörsledd teknikbransch. Vi erbjuder lika möjligheter till anställning för alla och vi arbetar för att motverka varje form av diskriminering på arbetsplatsen eller i behandlingen av anställda när det gäller lönesättning och karriärutveckling. Det är dock en utmaning för teknikbranschen i stort att locka fler kvinnor och skapa en jämnare könsfördelning, inte minst i de entreprenörsledda teknikbolag som vi förvärvar.

Vi vill att alla ska känna sig välkomna och vi vill bidra till att fler kvinnor intresserar sig för teknik och samhällsbyggnad i tidig ålder. Ett sätt för oss att göra det är genom att stödja Global utmaning. De arbetar bland annat med initiativet #Urbangirlsmovement, som syftar till att prioritera unga kvinnors syn på stadsutveckling för att städer ska bli inkluderande och hållbara. För att vi ska kunna hitta nya målgrupper och diversifiera våra slutkandidater arbetar vi därtill för mer mångfald och en jämnare könsfördelning genom att:
• Kartlägga nuläget och sätta upp ambitiösa mångfald- och jämställdhetsmål.
• Kvalitetsgranska vår kommunikation, inklusive vårt rekryteringsmaterial, för att skapa en mer inkluderande visuell och skriftlig tonalitet.
• Bredda våra nätverk och öppna upp rekryteringsprocesser genom nya kanaler och sätt att screena kandidater.
• Löpande se över våra anställningsformer utifrån ett perspektiv som kan locka fler kvinnor, så som föräldralön, flexibla arbetstider, distansarbete och ingen karensdag.
• Inkludera både kvinnor och män i rekryteringsgruppen.

• Hållbarhet är en integrerad del av vår affär och vi har många fina verksamheter inom koncernen som på olika sätt erbjuder produkter och tjänster som bidrar till att öka såväl den ekologiska, som den sociala och ekonomiska hållbarheten. Det finns dock fortfarande stora utmaningar med att mäta och kvantifiera faktisk effekt och verkan på alla parametrar i alla värdekedjans led. Risken är att missa hur en åtgärd, som exempelvis kan ha en positiv påverkan på miljön, istället har en negativ påverkan på den sociala hållbarheten. Det är alltså viktigt att inte belasta en hållbarhetsaspekt medan du löser en annan. Detta försvårar även processen att sätta såväl realistiska som relevanta mål. Vi ser fram emot att se huruvida Taxonomin kan bli ett användbart verktyg för att bena ut och tydliggöra detta ytterligare. Under tiden arbetar vi med att fastställa alla parametrar från Nasdaqs ESG-rapportering för samtliga 35 affärsenheter inom Sdiptech-koncernen. På så sätt får vi en tydlig bild över hur det ser ut och vad som kan förbättras.

Var befinner sig Sdiptech i sitt hållbarhetsarbete i förhållande till branschkollegor?

Vi har en bestämd tro på att hållbara innovationer driver långsiktig lönsamhet och tillväxt, vilket är precis vad vi söker efter i de bolag vi förvärvar. Vi har ett tydligt investeringsfokus på produkter och tjänster som bidrar till mer hållbara, effektiva och säkra samhällen eftersom vi är av uppfattningen att det minimerar risk och kan leda till långsiktig tillväxt. Utifrån det perspektivet anser vi oss ligga i framkant inom området. Som ett växande bolag ligger nu vårt fulla fokus framåt på att identifiera risker, mäta oss själva och våra 35 affärsenheter i sex olika länder på samtliga ESG-parametrar och hållbarhetsaspekter. Men också sätta upp mål för framtiden och identifiera vilka hållbarhetsområden våra intressenter tycker är viktigast att vi fokuserar på framgent.

Har Sdiptech skrivit under FN Global Compact eller Science Based Targets?

Nej inte i dagsläget, vi följer dock samtliga av de tio principerna från FN Global Compact.

Rapporterar Sdiptech till CDP eller andra relevanta initiativ i hållbarhetsfrågor?

Nej inte i dagsläget.


För mer information, kontakta:

My Lundberg, Sustainability & IR Manager
Mejl: my.lundberg@sdiptech.com
Tel: +46 703 61 18 10